Czy Polska zadłuża się najszybciej w Europie?

29.11.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Leszek Balcerowicz podczas wywiadu zaprezentował dane dotyczące przyrostu długu publicznego bazując na dokumencie opracowanym przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, a więc instytucji przez niego założonej i w której pełni funkcję kierowniczą, stojąc na czele Rady Fundacji. Z uwagi na istniejący związek pomiędzy osobą Leszka Balcerowicza a Fundacją FOR, dane, na które w pierwszej kolejności powołuje się Leszek Balcerowicz nie spełniają nadrzędnego w metodologii Demagoga kryterium obiektywności i jako takie nie podlegają weryfikacji.

komunikacie Forum Obywatelskiego Rozwoju 21/2017 „PiS zadłuża Polskę najszybciej w UE” przeczytać możemy jednak, iż dane, na których eksperci FOR opierają tezę o najszybszym tempie zadłużania przez Polskę, którą powtórzył w wywiadzie Leszek Balcerowicz, stanowią opracowanie własne FOR na podstawie prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego z jesieni 2017. W komunikacie stwierdzają oni, że w latach 2016-2017 (a więc w dwóch, a nie trzech, jak w swej wypowiedzi wspomina Leszek Balcerowicz), wśród państw Unii Europejskiej, to właśnie w Polsce dojdzie do największego przyrostu długu publicznego w relacji PKB (3,1 punktu procentowego). W komunikacie podana jest jednak także prognoza Komisji Europejskiej, o której Leszek Balcerowicz w swej wypowiedzi nie wspomina, a która nie jest tak niekorzystna dla Polski –  według niej znajdziemy się na trzecim miejscu od końca w Unii (przed Łotwą i Grecją) z wynikiem 2,1 punkta procentowego wzrostu zadłużenia w relacji do PKB.

Raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanym jesienią 2017, na którym mogą bazować szacunki ekspertów FOR, jest Monitor Fiskalny z października 2017 roku. Podaje on między innymi prognozę zmian wysokości długu publicznego w relacji PKB różnych państw do 2022 roku. Według informacji w nim zawartych, między 2015 a 2017 rokiem, w Polsce nastąpi przyrost długu publicznego o 3,1 punktu procentowego, z poziomu 51,1% PKB w 2015 r. do 54,2% w 2017 r. Jednak dalsza część prognozy, o czym nie wspomina w swej wypowiedzi Leszek Balcerowicz, mówi o tym, że w następnych latach następować będzie spadek wysokości tego wskaźnika (z poziomu długu 53,8% PKB w 2018 r. do 51,3% PKB w 2022 r.). W omówieniu metodologicznym prognozy przeczytać można, iż eksperci MFW bazują na budżecie z roku 2016 i wzięli pod uwagę wpływ reformy emerytalnej z 2014 r.

Analizując z kolei dane Eurostatu dotyczące faktycznej wysokości długu publicznego w relacji do PKB z ostatnich trzech lat (od danych za 2. kwartał 2014 roku do danych za 2. kwartał 2017) można stwierdzić, że w omawianym okresie Polska nie była krajem unijnym o najwyższym tempie przyrostu długu publicznego w relacji do PKB. Wyprzedziła nas Bułgaria (Polska w Q2 2014 r.  – 48,4% długu w relacji do PKB do Q2 2017 r. – 53,4% PKB, całkowity przyrost długu o 5 punktów procentowych, wobec Bułgarii w Q2 2014 – 20,5% długu w relacji do PKB do Q2 2017 r. – 27,7% PKB, przyrost długu o 7,2 punktu procentowego)

Z uwagi na fakt, iż Leszek Balcerowicz w swej wypowiedzi opiera się na danych własnej instytucji (a więc na źródle nie mającym charakteru niezależnego), która to z kolei opiera się na danych prognostycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co Leszek Balcerowicz wykorzystuje do formułowania sądów dotyczących przeszłości – “Polska w ostatnich trzech latach miała największy przyrost…”, nie uwzględniając jednocześnie szerszego kontekstu, a więc prognozowanej przez MFW obniżki zadłużenia w kolejnych latach, a zaprezentowana przez niego teza nie znajduje jednocześnie odzwierciedlenia w najbardziej aktualnych danych odnoszących się do faktycznego stanu zadłużenia krajów unijnych, publikowanych przez Eurostat, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Leszek Balcerowicz
były wicepremier


Polska w ostatnich trzech latach miała największy przyrost długu publicznego do PKB, 3,1.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.