Czas czytania: około min.

Czy ponad 22% dzieci w domach dziecka to dzieci do lat 7?

01.09.2020 godz. 10:19

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Magdaleny Biejat uznajemy za prawdziwą, ponieważ informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 zawiera informację, że w 21 badanych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 125 dzieci poniżej 7. roku życia. Stanowi to 22,8 proc. wychowanków niepełnoletnich i 21,4 proc. wychowanków ogółem. Sytuacja ta nie jest zgodna z art. 232 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ile dzieci poniżej 7. roku życia przebywa w domach dziecka?

Komentując Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok, posłanka Magdalena Biejat zauważyła, że w dokumencie tym zawarta jest m.in. informacja, że dzieci poniżej 7. roku życia stanowią ponad 22 proc. ogółu dzieci z domów dziecka, co ma być niezgodne z ustawą o pieczy zastępczej.

Sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka przedstawia m.in. (s. 31-36) wyniki badania sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, potocznie zwanych domami dziecka. Na koniec 2019 roku liczba tych placówek wyniosła 1 166. Badanie objęło 21 losowo wybranych. Przebywało tam 584 wychowanków (w tym 36 pełnoletnich), natomiast liczba dzieci poniżej 7. roku życia w placówkach wyniosła 125. Stanowi to 21,4 proc. wychowanków i 22,8 proc. wychowanków niepełnoletnich.

Tak duża liczba dzieci poniżej 7. roku życia znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, spowodowana jest niewystarczającą liczbą rodzin zastępczych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku 19 605 małżeństw oraz 16 401 samotnych osób pełniło funkcję rodziny zastępczej.

Czy jest to przewidziane ustawą?

Zgodnie z art. 232 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach do 31 grudnia 2019 roku mogły przebywać dzieci powyżej 7. roku życia. Od 1 stycznia 2020 roku próg został podniesiony do 10 lat. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, kiedy dzieci przebywają w danej placówce razem ze swoim rodzicem lub rodzeństwem, a także kiedy za taką decyzją przemawia stan zdrowia dziecka.

Ustawa regulująca działanie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych nie przewiduje pobytu dzieci poniżej 7. roku życia w placówkach. Ich udział – w przebadanych ośrodkach – stanowi 21,4 proc. ogółu wychowanków i 22,8 proc. wychowanków niepełnoletnich.

Statystyki GUS

Warto zaznaczyć, że zgodnie z danymi GUS za rok 2019 dzieci poniżej 7. roku życia stanowią w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej 10,4 proc. wszystkich wychowanków. Ogółem w placówkach przebywało 16 668 wychowanków

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.