Czy Rada Bezpieczeństwa z inicjatywy Polski przyjęła jednogłośnie rezolucję w sprawie osób niepełnosprawnych?

25.09.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dnia 20 czerwca 2019 roku z inicjatywy Polski, przy wsparciu Wielkiej Brytanii, została przyjęta jednogłośnie pierwsza w świecie prawnie wiążąca rezolucja dot. osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych.

Dokument ten zakłada między innymi zobowiązanie państw do:

  • podjęcia działań w zgodzie z prawem międzynarodowym mających na celu zapewnienie ochrony osobom cywilnym, w tym osobom niepełnosprawnym w trakcie trwania konfliktu zbrojnego, w szczególności zaś przeciwdziałaniu takim formom przemocy jak zabójstwa, okaleczenia, porwania, tortury, gwałty i inne formy przemocy seksualnej,
  • zagwarantowania osobom cywilnym, w tym osobom niepełnosprawnym, dostępu  do wymiaru sprawiedliwości, skutecznych instrumentów prawnych i zadośćuczynienia w razie łamania ich praw;
  • przestrzegania zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
  • wyeliminowania dyskryminacji i marginalizacji ze względu na niepełnosprawność podczas trwającego konfliktu zbrojnego;
  • wzmocnienia pozycji i możliwość angażowania osób z niepełnosprawnościami w obszarach zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, pojednania, odbudowy i budowania pokoju;
  • zapewnienia terminowej i dostępnej pomocy osobom niepełnosprawnym znajdujących się w obszarach konfliktu zbrojnego poprzez reintegrację, rehabilitację i wsparcie psychologiczne w celu zapewnienia efektywnego zaspokojenia ich potrzeb, w szczególności potrzeb kobiet i dzieci niepełnosprawnych;
  • poprawy systemu raportowania i sprawozdawczości na temat osób z niepełnosprawnościami;
  • poszerzania wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych w ramach misji pokojowych.

 Podsumowując, przytoczoną wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.