Strona główna Wypowiedzi Czy w Polsce są największe w Europie restrykcje w działalności branży hotelarskiej?

Czy w Polsce są największe w Europie restrykcje w działalności branży hotelarskiej?

Czy w Polsce są największe w Europie restrykcje w działalności branży hotelarskiej?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

 Dzisiaj mamy największe restrykcje wobec hoteli w całej Europie.

Poranek Radia TOK FM, 27.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 27.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Nałożone w Polsce restrykcje umożliwiają korzystanie z hoteli tylko wybranym grupom.
 • większości krajów unijnych obostrzenia w funkcjonowaniu hoteli dotyczą jedynie konieczności przestrzegania określonych zasad sanitarnych.
 • W niektórych państwach możliwość korzystania z usług hotelarskich została ograniczona do podróży służbowych lub, jak w przypadku Słowacji, do osób legitymujących się negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Na Cyprze pozwolenie na korzystanie z hoteli mają wyłącznie cudzoziemcy, którzy jednak mogą wynająć pokój także w celach turystycznych.

27 stycznia 2021 roku Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem „Poranka w TOK FM”. Rozmowa dotyczyła m.in. rozmrażania polskiej gospodarki. Lider PSL skrytykował decyzję rządu o zamknięciu hoteli. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza w Polsce są największe restrykcje wobec hoteli w całej Europie. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Obostrzenia w Polsce

W Polsce od 28 grudnia 2020 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienione rozporządzeniami z: 27 grudnia 2020 r., 30 grudnia 2020 r., 14 stycznia 2021 r. 22 stycznia 2021 r. 

W § 10 zostały wymienione osoby, które mogą skorzystać z usług noclegowych. Paragraf stanowi tzw. wyliczenie enumeratywne, czyli katalog zamknięty wyczerpujący wszystkie możliwe przypadki. Na stronie rządowej nie ma podanej pełnej listy wyjątków. Zamiast tego jesteśmy odsyłani do aktów prawnych, które niestety nie zostały zebrane w formie ujednoliconej.

Wyjątki dotyczą m.in.:

 • służb mundurowych,
 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów uzyskujących świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z usług noclegowych w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • członków załogi samolotu,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji,
 • dziennikarzy wykonujących zadania zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania,
 • osób realizujących projekty inwestycyjne,
 • sędziów sportowych i kontrolerów antydopingowych.

Obecne przepisy pierwotnie miały obowiązywać do końca stycznia, ale obostrzenia zostały przedłużone do 14 lutego.

Obostrzenia w Europie

Zbiorcze zestawienie obostrzeń w branży hotelarskiej w Europie przygotował konsultant Grupy Hotelowej Cristal Park Jakub Kisała.

Informacje zamieszczone w raporcie są zbieżne z danymi, które w stale aktualizowanej formie prezentowane są na oficjalnej stronie Unii Europejskiej. Możemy się tam zapoznać z wykazem wszystkich obostrzeń obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich.

większości krajów europejskich ograniczenia w prowadzeniu działalności noclegowej ograniczają się do szczególnych zasad reżimu sanitarnego. Skupimy się na państwach, gdzie zostały wprowadzone restrykcje w zakresie przyjmowania gości hotelowych. Dla większej przejrzystości podzielimy je na kategorie:

 1. hotele otwarte tylko dla gości biznesowych,
 2. hotele otwarte tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na COVID-19,
 3. hotele otwarte tylko dla cudzoziemców.

Hotele otwarte tylko dla gości biznesowych

Wielka Brytania

Hotele mają zakaz prowadzenia usług noclegowych dla celów turystycznych. Pokój mogą za to wynająć osoby, które:

 • nie mogą wrócić do swojego miejsca zamieszkania,
 • wykorzystują hotel jako swoje główne miejsce zakwaterowania,
 • są w trakcie przeprowadzki,
 • chcą wynająć pokój, aby móc uczestniczyć w pogrzebie bliskiej osoby,
 • są w trakcie samoizolacji,
 • są zawodowymi sportowcami (albo trenerami bądź rodzicami sportowców) udającymi się na trening lub zawody,
 • potrzebują noclegu do celów zawodowych lub do świadczenia usług dobrowolnych bądź charytatywnych,
 • są bezdomne,
 • przebywały w hotelu, kiedy został ustanowiony lockdown,
 • biorą udział w szkoleniu albo treningu,
 • odwiedzają osobę umierającą,
 • są opiekunami osoby niesamodzielnej albo potrzebują odpoczynku od tego zajęcia,
 • muszą skorzystać z porady medycznej albo leczenia,
 • są rodzicami i potrzebują dostępu do dziecka, z którym nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Irlandia

Hotele otwarte są tylko dla niezbędnych celów nie-turystycznych i nie-społecznych.

Niemcy

Jako że Niemcy są krajem związkowym, w różnych landach obostrzenia mogą przybierać różny charakter, ale na ogół wszędzie można odbywać podróże służbowe.

Czechy

Obecnie w hotelach nie można przebywać w celach prywatnych i rekreacyjnych. Usługi zakwaterowania mogą być świadczone wyłącznie osobom: 

 • dla których zakwaterowanie to jest niezbędne do wykonywania pracy, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności. Podróże służbowe muszą być udokumentowane pisemnym potwierdzeniem od pracodawcy lub klienta. Oznacza to, że pracownik musi przedłożyć potwierdzenie od pracodawcy, że ten wysłał go w podróż służbową. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek lub przedsiębiorcy muszą mieć potwierdzenie wykonywania pracy od klienta, 
 • którym nakazano działać na podstawie ustawy kryzysowej,
 • cudzoziemcom, jeśli nie mają innego miejsca zamieszkania w Czechach, ale mają prawo wjazdu i pobytu w Czechach na podstawie odrębnych przepisów,
 • którym nakazano izolację lub kwarantannę,
 • w celu ukończenia zakwaterowania rozpoczętego przed wejściem w życie przepisów, jeżeli nie mają innego miejsca zamieszkania w Republice Czeskiej.

Węgry

Hotele nie przyjmują turystów, a jedynie gości przybywających w celach biznesowych, ekonomicznych lub edukacyjnych.

Austria

Z usług noclegowych w hotelu mogą skorzystać osoby, które:

 • w chwili wejścia w życie obostrzeń są już zakwaterowane,
 • opiekują się osobami potrzebującymi wsparcia,
 • korzystają z noclegu z przyczyn zawodowych, których nie można odroczyć,
 • korzystają z noclegu do celów szkoleniowych prawnie uznanych instytucji,
 • zaspokajają pilną potrzebę mieszkaniową,
 • są gośćmi uzdrowiska i osobami towarzyszącymi w uzdrowisku, 
 • są pacjentami i osobami towarzyszącymi w placówce rehabilitacyjnej,
 • są uczniami i korzystają z usług w celu uczęszczania do szkoły oraz w celu pobierania nauki (internaty, domy praktykantów i akademiki).

Słowenia

Hotele otwarte są dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych). W hotelach mogą również przebywać osoby, które rozpoczęły swój pobyt przed wprowadzeniem obostrzeń.

Hotele otwarte tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na COVID-19

Słowacja

Usługi noclegowe pozostają otwarte dla osób z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 i podróżujących w celach służbowych. Każda osoba korzystająca z usług hotelowych i podobnych musi mieć potwierdzenie negatywnego wyniku testu antygenowego lub testu RT-PCR na chorobę COVID-19 nie starszego niż 72 godziny lub zaświadczenie o przejściu choroby. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 10. roku życia.

Hotele otwarte tylko dla cudzoziemców

Cypr

Hotele mogą przyjmować jedynie osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na Cyprze.

Podsumowanie

W większości państw europejskich nie ma szczególnych obostrzeń dla branży hotelarskiej poza obowiązującymi regułami przestrzegania reżimu sanitarnego. Te są zróżnicowane w zależności od kraju.

W państwach, gdzie zdecydowano się na ograniczenia w zakresie przyjmowania gości, dopuszczono o wiele szerszy zakres klientów mogących korzystać z usług hoteli, niż ma to miejsce w przypadku obecnie obowiązujących zasad w Polsce.

W polskiej ustawie zostały wymienione bardzo konkretne wyjątki, co powoduje, że prowadzenie działalności noclegowej może być mocno utrudnione. Jesteśmy jedynym krajem poza Cyprem, gdzie nie ma możliwości nocowania w hotelu w celach służbowych, z tym że Cypr pozwala obcokrajowcom na wynajęcie pokoju np. w celach turystycznych.

Biorąc pod uwagę zebrane dane, wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!