Ile EBC dokapitalizowuje rocznie strefę euro?

14.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W styczniu 2015 roku, Europejski Bank Centralny ogłosił zwiększenie podaży euro poprzez kupowanie obligacji państw strefy euro. Celem takiej polityki było utrzymanie poziomu inflacji w strefie euro na poziomie 2 procent. Program rozpoczął się w marcu 2015 i miał trwać do września 2016 roku, a miesięczna wartość kupowanych obligacji (a tym samym dodrukowywanych pieniędzy) wynosiła 60 mld euro.

grudniu 2015 roku podjęto decyzję o przedłużeniu całego programu do końca marca 2017 roku, a w kwietniu 2016 roku, EBC podjął decyzję o zwiększeniu ilości pieniędzy wydawanych na obligacje do 80 mld euro miesięcznie

styczniu 2017 roku, EBC ogłosił kolejne przedłużenie programu kupowania obligacji do końca roku, jednak od kwietnia 2017 roku bank będzie wydawał na obligacji 60 mld euro miesięcznie.

To oznacza, że od marca 2015 do końca lutego 2017 roku Europejski Bank Centralny wyemitował 1,5 biliona euro, poprzez skupowanie obligacji państw strefy euro, a w samym 2016 roku było to 900 miliardów euro.

Z kolei budżet Niemiec w 2017 roku, miał wynieść według planów 325,5 mld euro.

Wypowiedź została uznana za fałszywą, ponieważ wyemitowanie 1,5 biliona euro przez EBC zostało dokonane w okresie 2 lat a nie, jak w swojej wypowiedzi wskazuje poseł Jakubiak, w ciągu roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.