Ile mocy możemy wyprodukować z paneli fotowoltaicznych?

09.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zakładając sprawność bloków budowanych przed 2005 na poziomie 36%, z uwzględnieniem danych dostępnych na stronie KOBiZE z 2005 roku możemy obliczyć iż dla węgla kamiennego emisja CO2 wynosiła 945 kg/MWh zaś dla węgla brunatnego 1078 kg /MWh. Oznacza to, że podany wskaźnik jest prawidłowy i zawiera się w granicy błędu. Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Enei w elektrowni Kozienice spodziewana jest emisja dwutlenku węgla na poziomie niższym niż 730 kg CO2 / MWh.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.