Ile osób ginie rocznie w górnictwie?

24.05.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika ze statystyk dotyczących wypadków w górnictwie publikowanych co roku przez Wyższy Urząd Górniczy, w ciągu  ostatnich pięciu lat liczba wypadków śmiertelnych w górnictwie ogółem ( w tym górnictwie węgla kamiennego, górnictwie rud miedzi, górnictwie odkrywkowym, górnictwie otworowym oraz pozostałym górnictwie) wynosiła odpowiednio:

  • 2014: 30
  • 2015: 19
  • 2016: 27
  • 2017: 15
  • 2018: 21

Za wyjątkiem roku 2017, w pozostałych latach liczba zgonów oscylowała wokół 20 lub też ją w znaczący sposób przekraczała. Średnia liczba zgonów z ostatnich 5 lat również przekracza 20, wynosząc dokładnie 22,4. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.