Strona główna Wypowiedzi Ile Polek nie pracuje i pozostaje biernych zawodowo?

Ile Polek nie pracuje i pozostaje biernych zawodowo?

Ile Polek nie pracuje i pozostaje biernych zawodowo?

Katarzyna Kretkowska

Nowa Lewica

Niestety sytuacja kobiet polskich, na polskim rynku pracy, nie tylko stoi w miejscu zastanych nierówności, ale te nierówności się pogłębiają. Może parę statystyk. W UE przeciętnie 72 proc. kobiet jest aktywnych zawodowo, w Polsce jest ich mniej – 68 proc. Prawie 0,5 mln kobiet pozostaje biernych zawodowo, kobiet w wieku produkcyjnym. 

Konwencja Lewicy #BezpiecznaPolka, 24.06.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Konwencja Lewicy #BezpiecznaPolka, 24.06.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • Według danych Eurostatu w I kwartale 2023 wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w grupie wiekowej 15-64 lat wynosił przeciętnie 70,1 proc. w skali UE oraz 68 proc. w Polsce. Warto pamiętać, że w Polsce kobiety w wieku produkcyjnym to osoby do 60. roku życia.
 • W ostatnich latach wskaźnik aktywności zawodowej kobiet wzrasta. Osiem lat temu, w I kwartale 2015 roku, wynosił 60,2 proc., a w I kwartale 2019 roku – już 63,1 proc.
 • Z danych GUS wynika, że pod koniec 2022 roku biernych zawodowo było ok. 2,2 mln Polek w wieku produkcyjnym. Osoby bierne zawodowo to nie tylko osoby bezrobotne, ale również m.in. studiujące lub przebywające na urlopie wychowawczym. Bezrobotnych kobiet w wieku produkcyjnym jest ok. 435 tys.
 • Przywołane statystyki Eurostatu faktycznie pokazują, że aktywność zawodowa Polek jest niższa niż średnia unijna. Jednak posłanka przytoczyła błędne dane dotyczące osób biernych zawodowo, których jest ok. pięciu razy więcej niż samych bezrobotnych. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściowa prawda.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Lewica z programem dla kobiet

24 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy pod nazwą „Bezpieczna Pol(s)ka”. Brały w niej udział m.in. Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kretkowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Maria Żukowska i Daria Gosek-Popiołek. W trakcie konwencji poruszono kwestie dotyczące praw kobiet, m.in. legalną aborcję, wykreślenie klauzuli sumienia, całkowitą refundację in vitro czy refundację badań prenatalnych.

W czasie swojego wystąpienia Katarzyna Kretkowska odwołała się do sytuacji polskich kobiet na rynku pracy. Zwróciła uwagę na dysproporcję w sektorze zatrudnienia i wynagrodzeń. Podkreśliła również, że przyczyną bierności zawodowej kobiet w Polsce jest obciążenie obowiązkami rodzinnymi. 

Wiek produkcyjny a aktywność zawodowa

Zgodnie z definicją GUS wiekiem produkcyjnym określamy wiek zdolności do pracy. Różni się on w zależności od płci. Wiek produkcyjny dla mężczyzn to: od 18 do 64 lat, a dla kobiet – od 18 do 59 lat. 

Z kolei osoby aktywne zawodowo to osoby w wieku od 15 do 89 lat uznane za pracujące lub bezrobotne. Aktywność zawodową można podzielić na dwie grupy – czynną i bierną. 

 • Do czynnej zaliczamy osoby, które wykonują pracę zarobkową lub chwilowo jej nie wykonują (są bezrobotne), ale są zarejestrowane jako poszukujące pracy i aktywnie jej poszukują,
 • Do biernej należą osoby niepracujące, które utrzymują się z niezarobkowych źródeł (np. stypendiów, rent, emerytur), lub osoby utrzymywane przez inne osoby, czyli niemające własnego źródła dochodu.

3/4 Polek w wieku produkcyjnych jest aktywne zawodowo

25 maja 2023 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W I kwartale 2023 roku było 17,3 mln osób aktywnych zawodowo. Stanowiły one 58,4 proc. ogólnej populacji obywateli Polski w wieku od 15 do 89 lat.

Odsetek osób aktywnych zawodowo w tej grupie wiekowej był wyższy wśród mężczyzn. Wynosił on 66,3 proc. W przypadku kobiet było to 51,2 proc

Jeśli weźmiemy pod uwagę wiek produkcyjny (18-64 lata dla mężczyzn i 18-59 lat dla kobiet), odpowiednie wartości to: 84,2 proc. dla mężczyzn i 77,5 proc. dla kobiet. 

Co ciekawe, w ujęciu rocznym (I kwartał 2022 roku – I kwartał 2023 roku) odnotowano wzrost liczby pracujących kobiet o 116 tys. (o 1,5 punktu proc.). W przypadku mężczyzn odnotowano wzrost o 22 tys., czyli o 0,2 punktu proc.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Polki średnio zarabiają mniej, co potwierdza raport GUS „Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 r.”, opublikowany na początku 2020 roku. Z jego danych wypływają następujące wnioski:

 • W październiku 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5 748,24 zł.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet wynosiło 5 343,07 zł, podczas gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było na poziomie 6 126,15 .
 • Różnica w wynagrodzeniach wynosiła 14,7 proc.
 • Mediana wynagrodzeń obu płci wyniosła u mężczyzn 4 919,08 zł, a u kobiet: 4 491,59 zł.
 • Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 8,9 proc. wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.

Czym jest luka płacowa?

Luka płacowa (ang. gender pay gap) to różnica pomiędzy średnimi stawkami godzinowymi brutto, które otrzymują kobiety i mężczyźni. 

Jest obliczana jako iloraz różnicy między wynagrodzeniami brutto mężczyzn i kobiet przez wynagrodzenie brutto mężczyzn. Podstawą do obliczenia luki płacowej może być przeciętne miesięczne wynagrodzenie, mediana wynagrodzeń lub przeciętna stawka godzinowa. Pod uwagę są brane tylko firmy zatrudniające przynajmniej 10 osób

Średnia luka płacowa w UE w 2021 roku wyniosła 12,7 proc. Najwyższe były w Estonii (20,5 proc.), Austrii (18,8 proc.) i Niemczech (17,6 proc.). Z kolei najniższe – w Rumunii (3,6 proc.), Słowenii (3,8 proc.) i Polsce (4,5 proc.).

Oprócz luki płacowej oblicza się również tzw. skorygowaną lukę płacową. Różnica polega na tym, że nieskorygowana luka płacowa nie uwzględnia różnic między pracownikami, takimi jak: wykształcenie, doświadczenie czy branża. Skorygowana luka płacowa, pozwalająca porównać osoby wykonujące podobną pracę (np. prawnik i prawniczka), jest w Polsce wyższa.

Najbardziej aktualne dane za 2018 rok mówią, że różnica płacowa między kobietami a mężczyznami wynosiła 12,2 proc. (s. 19). Więcej o tym przeczytasz w innej naszej analizie.

Bezrobocie polskich kobiet

W kwietniu 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało raport „Bezrobotni według płci. Raport za 2022 rok”.

Zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie, w 2022 roku w Polsce było łącznie 812 301 zarejestrowanych osób bezrobotnych. Wśród nich: 436 409 kobiet i 375 892 mężczyzn. Spośród wyżej podanej liczby bezrobotnych kobiet większość stanowiły kobiety w wieku produkcyjnym (435 731).

Ponad 2 mln Polek biernych zawodowo

Osoby bierne zawodowo to inna grupa niż osoby bezrobotne. Pod tym pojęciem kryją się osoby, które nie są ani pracujące, ani bezrobotne. W tej kategorii mieszczą się m.in. osoby, które nigdy nie pracowały, studentki lub matki na urlopie wychowawczym, a także emerytki. Dane dotyczące osób biernych zawodowo znajdziemy w raporcie GUS pt. „Aktywność ekonomiczna ludności Polski”.

Z dostępnych danych wynika, że w IV kwartale 2022 roku biernych zawodowo było 2,2 mln Polek w wieku produkcyjnym (w wieku 18-59 lat). Ogólnie poza rynkiem pracy pozostawało 6,1 mln kobiet.

Największą grupę stanowiły osoby, które pozostawały bierne zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu (682 tys. osób, 31,5 proc.). Drugą przyczyną pozostawania poza rynkiem pracy była nauka i uzupełnianie kwalifikacji (641 tys., 29,6 proc.).

Obowiązki rodzinne częściej zatrzymują kobiety niż mężczyzn

Stowarzyszenie Kongres Kobiet 22 marca 2023 roku opublikowało raport „Kobiety, rynek pracy i równość płac”, w którym podsumowano sytuację gospodarczą kobiet od 2019 roku. 

W ostatnich 4 latach zauważono pogarszającą się sytuację kobiet na rynku pracy, w porównaniu do sytuacji mężczyzn. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są obowiązki rodzinne, które stanowią 32 proc. wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet (s. 10), podczas gdy dla mężczyzn – tylko 3 proc.

Potwierdzają to przywołane wcześniej dane GUS. Z powodu obowiązków rodzinnych biernych zawodowo pozostawało 62 tys. mężczyzn (ok. 3 proc.) oraz 682 tys. kobiet (31,5 proc.) w wieku produkcyjnym.

Zdecydowana większość respondentów zgadza się, że nierówności płac między kobietami a mężczyznami nie wynikają z mniejszego zaangażowania w pracę z powodu posiadania dzieci (76 proc. odpowiedzi). Jednocześnie mężczyźni znacznie rzadziej dostrzegają nierówności i częściej są przekonani o braku różnic w szansach między płciami.

Co więcej, 67 proc. ankietowanych kobiet zgadza się, że w Polsce na tych samych stanowiskach i z tymi samymi obowiązkami kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. W przypadku mężczyzn odsetek ten był niższy i wynosił 39 proc. ankietowanych.

Z innego raportu pochodzącego z 2020 roku wynika, że obowiązki rodzinne mogły być przyczyną wyjścia z rynku pracy nawet 75 proc. kobiet biernych zawodowo.

Aktywność zawodowa na tle państw UE

Według danych Eurostatu, w I kwartale 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób aktywnych zawodowo w wieku 20-64 lat w UE wyniósł 79,9 proc. W tym samym okresie odnotowano różnicę w aktywności wśród obu płci: 85,2 proc. u mężczyzn oraz 74,7 proc. u kobiet.

W Polsce wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2023 roku, bez podziału na płcie, wyniósł 79,8 proc. U mężczyzn poziom aktywności zawodowej wynosi 86,2 proc., a u kobiet: 73,4 proc. W przypadku grupy wiekowej od 15 do 64 lat dane przedstawiają się nieco inaczej. W I kwartale 2023 roku wskaźnik zatrudnienia dla UE, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, wyniósł 75 proc. W przypadku Polski było to 74 proc.

W podziale na płcie średnie dane w państwach członkowskich UE prezentują się następująco: wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn wynosił 79,9 proc., a kobiet: 70,1 proc. Natomiast w przypadku Polski aktywnych zawodowo było 80 proc. mężczyzn oraz 68 proc. kobiet.

Wskaźnik zatrudnienia w UE wzrasta

Według danych Eurostatu w 2022 roku wskaźnik aktywności zawodowej wyniósł 79,4 proc., co stanowi wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do roku poprzedniego. 

Aktywność zawodowa mężczyzn w tym samym roku wyniosła 84,8 proc., a u kobiet: 74 proc. Oznacza to, że różnica w aktywności zawodowej między płciami wyniosła 10,4 punktu proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!