Czas czytania: około min.

Ile wynosi wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce?

10.08.2020 godz. 19:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Anny Gembickiej uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z raportem „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce w roku 2015 wyniósł wśród Polek 61,4 proc. Zgodnie z danymi OECD w 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 63,4 proc., czyli nieco wzrósł w porównaniu do roku 2015, choć utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Raport Deloitte

lutym 2017 roku z okazji inauguracji inicjatywy Forum Rynku Pracy opublikowany został raport pt. „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”. W dokumencie przygotowanym przez firmę Deloitte poruszono takie kwestie, jak m.in. aktualna sytuacja kobiet na rynku pracy oraz perspektywy jej rozwoju. Autorzy zaproponowali także alternatywne rozwiązania, które miałyby pobudzić działalność zawodową kobiet, co z kolei przyczyniłoby się do dalszego rozkwitu polskiej gospodarki.

Aktywność zawodowa kobiet

W raporcie dużo uwagi poświęcono zagadnieniu aktywności zawodowej. Jest to nic innego jak procentowy udział osób aktywnych zawodowo, tj. pracujących i bezrobotnych, w ogóle ludności znajdującej się w wieku produkcyjnym. Przytoczone w opracowaniu dane zaczerpnięto z obliczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autorzy uwzględnili statystyki za rok 2015 (s. 10 i s. 14). Wówczas wskaźnik aktywności zawodowej wśród kobiet wynosił 61,4 proc. Oznacza to, że statystycznie 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracowało i nie szukało zatrudnienia (tzw. bierni zawodowo). Problem ten szczególnie dotyczył dwóch grup – młodych Polek poniżej 24. roku życia, a także osób 55+.

Obecnie dysponujemy nowszymi danymi OECD, które wskazują, że wskaźnik aktywności zawodowej wśród Polek z roku na rok nieznacznie wzrasta:

  • rok 2016 – 62 proc.,
  • rok 2017 – 62,6 proc.,
  • rok 2018 – 63,3 proc.,
  • rok 2019 – 63,4 proc.

W okresie 2015-2020 mimo tendencji wzrostowej Polsce nie udało się ani razu przekroczyć średniej dla państw OECD. Wynosiła ona odpowiednio: 63 proc., 63,5 proc., 64 proc., 64,5 proc. i 65,1 proc. Należy pamiętać, że OECD obliczając wskaźnik aktywności zawodowej, zakłada, że wiek produkcyjny mieści się w przedziale 15-64.

Główne czynniki wpływające poziom aktywności kobiet

Autorzy raportu opierając się na różnych statystykach, wymieniają cztery główne czynniki wpływające na poziom aktywności zawodowej kobiet:

  • wykształcenie – im wyższe, tym większa aktywność zawodowa kobiet (włączając w to również samotnie wychowujące matki),
  • liczba i wiek dzieci – im większa liczba dzieci w rodzinie, tym mniejszy wskaźnik aktywności zawodowej. Najmniej aktywne zawodowo są kobiety, których najmłodsze dziecko ma od 3 do 5 lat,
  • warunki pracy – dostępność urlopów macierzyńskich i wychowawczych, a także stabilność zatrudnienia w postaci umowy o pracę i elastyczne godziny pracy,
  • warunki dla przedsiębiorczości – im w państwie lepsze warunki dla rozwijania przedsiębiorczości, tym większa aktywność zawodowa kobiet.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub