Ile wynosił deficyt budżetowy za rządów PO-PSL?

27.08.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy w latach 2008-2015, czyli w czasie rządów koalicji PO-PSL, nigdy nie wyniósł 8 % PKB.

Informacje o deficycie w relacji do PKB znaleźć można w omówieniach sprawozdań z realizacji budżetu państwa w tabelach oznaczonym numerem 3. W latach 2008-2016 deficyt budżetu państwa wynosił:

  • 2016: 46 159,5 mln zł (2,5 % PKB)
  • 2015: 42 606,7 mln zł (2,4 % PKB)
  • 2014: 28 976,8 mln zł (1,7% PKB)
  • 2013: 42 194,1 mln zł (2,6 % PKB)
  • 2012: 30 406,7 mln zł (2,1 % PKB)
  • 2011: 25 124,4 mln zł (1,6 % PKB)
  • 2010: 44 591,1 mln zł (3,2 % PKB)
  • 2009: 23 845,0 mln zł (1,8 % PKB)
  • 2008: 24 346,2 mln zł (1,9 % PKB)

Największy deficyt budżetu państwa w relacji do PKB, za rządów koalicji PO-PSL, wystąpił w roku 2010, i wyniósł 3,2% (44 591,1 mln zł). W czasie rządów koalicji PO-PSL wystąpił deficyt blisko 8-procentowy w relacji do PKB. Był to jednak nie deficyt budżetowy, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. Według analizy NIK, w roku 2010 wyniósł on 7,9% PKB. W roku 2018 deficyt ten wynosił 0,5% PKB.

Deficyt sektora finansów publicznych nie jest tożsamy z deficytem budżetowym. Deficyt budżetowy to ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami całego budżetu państwa. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych to różnica między dochodami a wydatkami instytucji znajdujących się w tym sektorze, czyli np. ministerstw, państwowych zakładów opieki zdrowotnej czy ZUS-u.

Uznając pomylenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z deficytem budżetowym za poważny błąd, oceniamy wypowiedź posła Marcina Horały za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.