Jak blisko średniej unijnej jest polskie PKB?

10.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Indeks PKB per capita wyrażany w PPS (purchasing power standards) informuje nas jak plasuje się krajowe PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w odniesieniu do średniej unijnej. Jest to punkt odniesienia informujący jak kraj plasuje się pomiędzy innymi krajami Wspólnoty.

Zgodnie z danymi pochodzącymi ze strony Eurostatu w 2108 roku PKB per capita Polski wyniosło 71% unijnego.

Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.