Strona główna Wypowiedzi Jak przebiega realizacja Agendy 2030?

Jak przebiega realizacja Agendy 2030?

Jak przebiega realizacja Agendy 2030?

Andrzej Duda

Prezydent

Podczas lipcowej sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla odnotowaliśmy znaczny postęp w realizacji Agendy 2030 i jej celów. Dyskusja wykazała jednak, że w odniesieniu do wielu z celów ich implementacja pozostaje opóźniona. Potwierdza to raport Sekretarza Generalnego ONZ, który konstatuje, że wśród zagrożonych znajduje się cel 4, dotyczący edukacji.

74. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 24.09.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

74. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 24.09.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wskazana w wypowiedzi przez Andrzeja Dudę Agenda 2030 jest rezolucją, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku. Agenda 2030 stanowi plan działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, środowiskowych oraz zwiększenia poziomu dobrobytu. Ponadto Agenda ta ma na celu umocnienie światowego pokoju. W tym dokumencie znajduje się „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań”, które zakładają przestrzeganie praw człowieka, a także uzyskanie równości płci, w tym „wzmocnienie wszystkich pozycji kobiet i dziewcząt”. Dana rezolucja nie jest wiążąca prawnie, natomiast kraje członkowskie „zobowiązują się angażować w systematyczne działania i przeglądy wdrożenia niniejszej Agendy w ciągu najbliższych 15 lat”.

Na lipcowej sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla, która odbywała się między 9 a 19 lipca 2019 roku w Nowym Jorku, wskazywano że wiele działań w obszarach podlegających Celom Zrównoważonego Rozwoju wymaga natychmiastowej poprawy i większej efektywności oraz zwiększonego zaangażowania państw członkowskich w celu wprowadzenia założeń Agendy na czas (do roku 2030). Ponadto podczas debaty podkreślano, że świat zmaga się z kryzysem edukacji (Cel. 4), wzrost ekonomiczny jest powolny i nierównomierny (Cel. 8), nierówności w dochodach wzrastają (Cel. 10), zmiany klimatyczne wpływają negatywnie na gospodarki poszczególnych państw, a nawet życie jednostek (Cel. 13), a w działalności dotyczącej pokoju i sprawiedliwości nie odnotowano progresu (Cel. 16). Ponadto zauważono, że poziom oficjalnej pomocy rozwojowej zmniejszył się o 2,7 % w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast udział pomocy humanitarnej spadł w tym samym czasie o 8% (Cel. 17).

Z drugiej strony zaakcentowano też fakt, że pewne cele powyższej rezolucji zostały wprowadzone, np. zmniejszono poziom skrajnego ubóstwa, zwiększono dostęp do służby zdrowia i usług związanych z edukacją oraz rozwinięto podstawową sieć infrastruktury drogowej.

W opublikowanym 9 lipca 2019 raporcie Sekretarza Generalnego przedstawiono postępy, jakich dokonano od momentu wejścia w życie Agendy 2030 oraz obszary działalności wymagające poprawy. W tym dokumencie autor zaznaczył, że muszą zostać podjęte natychmiastowe działania m.in. w zakresie zmian klimatycznych, zwiększających się nierówności między krajami wysoko rozwiniętymi a krajami Trzeciego Świata czy dostępie do podstawowej edukacji. Według danych przedstawionych w raporcie, 750 milionów dorosłych pozostaje analfabetami (w tym 2/3 kobiet), 617 milionów dzieci i nastolatków nie potrafi sprawnie czytać ani liczyć, 1/5 dzieci między 6 a 17 rokiem życia nie uczęszcza na zajęcia, a w Subsaharyjskiej Afryce w ponad 50 % szkół brakuje dostępu do wody mineralnej, bieżącej wody z toaletą, internetu oraz komputerów.

Chociaż faktycznie raport Sekretarza Generalnego ONZ z 9 lipca 2019 roku potwierdzał, że implementacja wielu z celów Zrównoważonego Rozwoju zostaje opóźniona, a wśród zagrożonych znajduje się między innymi cel 4. dotyczący edukacji, to w trakcie lipcowej sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla w większym stopniu skupiano się na obszarach, które wymagają poprawy.

Podczas Forum wyrażano obawę, że jeżeli państwa bardziej nie zaangażują się bardziej w działania na rzecz realizacji celów programu Zrównoważonego Rozwoju, wówczas cele mogą nie zostać zrealizowane do 2030 roku. Pomimo tego, że podkreślano też postęp w realizacji pewnych celów, nie był on znaczny, tak jak podkreślił to w wystąpieniu prezydent Andrzej Duda. W związku z powyższym, wypowiedź Andrzeja Dudy uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!