Strona główna Wypowiedzi Jak raport KE dotyczący konwergencji ocenia sytuację Polski?

Jak raport KE dotyczący konwergencji ocenia sytuację Polski?

Jak raport KE dotyczący konwergencji ocenia sytuację Polski?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

W raporcie dotyczącym konwergencji z 2020 r. KE wskazuje, że Polska na obecnie nie wypełnia ani wymogów związanych z legislacją, ani niektórych spośród kryteriów konwergencji.

20.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

20.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Z Raportu Komisji Europejskiej dotyczącego konwergencji poszczególnych krajów Unii Europejskiej, opublikowanego 10 czerwca 2020 roku wynika, że Polska nie spełnia wszystkich wymogów legislacyjnych dotyczących Banku Centralnego oraz kryterium dotyczącego stabilności cen. W związku z tym wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdziwą.

Kryteria konwergencji 

Zgodnie z Leksykonem budżetowym kryteria konwergencji to łączne warunki wejścia państwa posiadającego status derogacji do Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy euro), które obejmują:

 • trwały poziom stabilności cen, co oznacza, że średnia stopa inflacji, odnotowana w tym państwie w ciągu jednego roku poprzedzającego badanie nie przekracza o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Inflacja mierzona jest za pomocą wskaźnika cen artykułów konsumpcyjnych na porównywalnych podstawach, z uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych,
 • stabilną sytuację finansów publicznych wynikającą z sytuacji budżetowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu budżetowego,
 • poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do euro,
 • trwały charakter konwergencji osiągniętej przez państwo członkowskie objęte derogacją i jego udziału w mechanizmie kursów wymiany walut, co odzwierciedla się w poziomach długoterminowych stóp procentowych.

Raport KE 

Raporcie Komisji Europejskiej czytamy, że istotnymi kryteriami oceny konwergencji poszczególnych krajów są: stabilność cenowa, saldo i zadłużenie sektora publicznego, stabilność walutowa, poziom długoterminowych stóp procentowych oraz sytuacja legislacyjna. Na temat sytuacji Polski w tych obszarach w raporcie znajdują się następujące uwagi:

 • W marcu 2020 roku średnia 12‑miesięczna stopa inflacji HICP w Polsce wynosiła 2,8 proc., była zatem wyraźnie wyższa od wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen, równej 1,8 proc.
 • Saldo i zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2019 roku były zgodne z kryteriami z Maastricht.
 • Złoty polski w dwuletnim okresie referencyjnym – od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku – nie należał do ERM II, lecz był notowany w systemie kursu płynnego.
 • Długoterminowa stopa procentowa w Polsce wynosiła w okresie referencyjnym – od kwietnia 2019 roku do marca 2020 roku – średnio 2,2 proc., czyli była niższa od wartości referencyjnej dla kryterium konwergencji stóp procentowych, równej 2,9 proc.
 • Prawo polskie nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, poufności, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji prawnej z Eurosystemem.

Podsumowanie

Na podstawie tych informacji można ocenić, że Polska nie spełnia kryterium dotyczącego stabilności cen, a prawo polskie nie spełnia wszystkich kryteriów dotyczących integracji prawnej z Eurosystemem, dlatego wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!