Strona główna Wypowiedzi Jak raport KE dotyczący konwergencji ocenia sytuację Polski?

Jak raport KE dotyczący konwergencji ocenia sytuację Polski?

Jak raport KE dotyczący konwergencji ocenia sytuację Polski?

Janusz Piechociński

W raporcie dotyczącym konwergencji z 2020 r. KE wskazuje, że Polska na obecnie nie wypełnia ani wymogów związanych z legislacją, ani niektórych spośród kryteriów konwergencji.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

20.07.2020

Z Raportu Komisji Europejskiej dotyczącego konwergencji poszczególnych krajów Unii Europejskiej, opublikowanego 10 czerwca 2020 roku wynika, że Polska nie spełnia wszystkich wymogów legislacyjnych dotyczących Banku Centralnego oraz kryterium dotyczącego stabilności cen. W związku z tym wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdziwą.

Kryteria konwergencji 

Zgodnie z Leksykonem budżetowym kryteria konwergencji to łączne warunki wejścia państwa posiadającego status derogacji do Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy euro), które obejmują:

 • trwały poziom stabilności cen, co oznacza, że średnia stopa inflacji, odnotowana w tym państwie w ciągu jednego roku poprzedzającego badanie nie przekracza o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Inflacja mierzona jest za pomocą wskaźnika cen artykułów konsumpcyjnych na porównywalnych podstawach, z uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych,
 • stabilną sytuację finansów publicznych wynikającą z sytuacji budżetowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu budżetowego,
 • poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do euro,
 • trwały charakter konwergencji osiągniętej przez państwo członkowskie objęte derogacją i jego udziału w mechanizmie kursów wymiany walut, co odzwierciedla się w poziomach długoterminowych stóp procentowych.

Raport KE 

Raporcie Komisji Europejskiej czytamy, że istotnymi kryteriami oceny konwergencji poszczególnych krajów są: stabilność cenowa, saldo i zadłużenie sektora publicznego, stabilność walutowa, poziom długoterminowych stóp procentowych oraz sytuacja legislacyjna. Na temat sytuacji Polski w tych obszarach w raporcie znajdują się następujące uwagi:

 • W marcu 2020 roku średnia 12‑miesięczna stopa inflacji HICP w Polsce wynosiła 2,8 proc., była zatem wyraźnie wyższa od wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen, równej 1,8 proc.
 • Saldo i zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2019 roku były zgodne z kryteriami z Maastricht.
 • Złoty polski w dwuletnim okresie referencyjnym – od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku – nie należał do ERM II, lecz był notowany w systemie kursu płynnego.
 • Długoterminowa stopa procentowa w Polsce wynosiła w okresie referencyjnym – od kwietnia 2019 roku do marca 2020 roku – średnio 2,2 proc., czyli była niższa od wartości referencyjnej dla kryterium konwergencji stóp procentowych, równej 2,9 proc.
 • Prawo polskie nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, poufności, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji prawnej z Eurosystemem.

Podsumowanie

Na podstawie tych informacji można ocenić, że Polska nie spełnia kryterium dotyczącego stabilności cen, a prawo polskie nie spełnia wszystkich kryteriów dotyczących integracji prawnej z Eurosystemem, dlatego wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy