Czas czytania: około min.

Jak wygląda stosunek emerytury minimalnej do minimalnego wynagrodzenia?

17.02.2021 godz. 18:41

Wypowiedź

fot. klub-lewica.org.pl / zakładka dla mediów

Prawda

Uzasadnienie

20 stycznia w Sejmie odbyła się dyskusja na temat podwyższenia minimalnej emerytury. Projekt ustawy przewidywał wzrost zwaloryzowania w 2021 roku świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Wielu posłów z opozycji twierdziło, że kwota ta jest zbyt niska. Poseł Gawkowski, zabierając głos w debacie, poruszył kwestię stosunku wysokości emerytury minimalnej do wysokości wynagrodzenia minimalnego, wskazując na coraz większą różnicę pomiędzy tymi dwiema wartościami.

Ustawa została ostatecznie uchwalona przez Sejm dzień później. Obecnie oczekuje ona na rozpatrzenie przez Senat.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że prawo do pobierania najniższej emerytury przysługuje:

  • mężczyźnie, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
  • kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

W obydwu przypadkach istnieje zastrzeżenie, że okres lat nieskładkowych nie może przekraczać jednej trzeciej okresu lat składkowych.

Podwyżki najniższych emerytur są oparte na tzw. wskaźniku waloryzacji. Zgodnie z nim świadczenie ustala się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonym o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość emerytury minimalnej ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z dostępnymi informacjami w 2002 roku emerytura minimalna wynosiła 532,91 zł. Z kolei na wynagrodzenie minimalne składało się w tym czasie 760 zł. Oznacza to, że emerytura minimalna stanowiła wówczas dokładnie 70,1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Z kolei w 2019 roku emerytura minimalna wynosiła 11o0 zł, a wynagrodzenie minimalne2250 zł. Emerytura minimalna stanowiła więc 48,9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na poniższym wykresie prezentujemy, jak na przestrzeni lat wzrastała wysokość emerytury minimalnej, a jak – minimalnego wynagrodzenia.

Made with Flourish

 

Z kolei procentowa relacja emerytury minimalnej do minimalnego wynagrodzenia (gdzie minimalne wynagrodzenie to 100 proc.) przedstawia się następująco:

Made with Flourish

 

W świetle zaprezentowanych danych wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub