Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądało zatrudnienie w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku?

Jak wyglądało zatrudnienie w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku?

Jak wyglądało zatrudnienie w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku?

Jarosław Gowin

Porozumienie

(Polska – przyp. Demagog) w IV kw. 2020 zanotowała wzrost zatrudnienia o 44 tys. r/r. Zgodnie z @EU_Eurostat jest to największy wzrost zatrudnienia w (Unii Europejskiej – przyp. Demagog). Kontynuujmy prace nad aktywizacją zawodową razem z Urzedami Pracy i minister @IwonaMichalek. @MRPiT_GOV_PL

Twitter, 15.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 15.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według najnowszych danych udostępnionych przez Eurostat w Polsce zanotowano wzrost zatrudnienia pomiędzy IV kwartałem 2019 roku a analogicznym okresem 2020 roku. Był to wzrost z 16 065 000 osób aktywnych zawodowo do 16 109 000 osób, czyli o 44 tys. osób.
 • W większości państw Unii Europejskiej zanotowano w tym okresie spadek odsetka osób zatrudnionych w grupie wiekowej 15-64. Tylko w dwóch państwach doszło do wzrostu – w Polsce (o 0,8 punktów proc., czyli o 44 tys. osób) oraz w Luksemburgu (o 0,6 punktów proc., a więc o 8 tys. osób). Liczba bezwzględna osób pracujących wzrosła także na Słowenii (o 5 tys. osób), jednak tam stopa zatrudnienia utrzymała się na tym samym poziomie – 74 proc. Oznacza to, że faktycznie wzrost zatrudnienia w Polsce był największy.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź wicepremiera Gowina jako prawdę.

Kontekst wypowiedzi

Jarosław Gowin wypowiedział się 15 kwietnia na Twitterze, zwracając uwagę na pozytywną sytuację na polskim rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia. Odwoływał się on do świeżo opublikowanych danych Eurostatu, przy okazji podkreślając znaczący sukces Polski na tle Unii Europejskiej w tej kwestii. Warto dodać, że podobne informacje udostępniła także Kancelaria Premiera.

Dane Eurostatu na temat zatrudnienia

Zgodnie z najnowszymi danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego, które udostępniono 13 kwietnia, w czwartym kwartale 2020 roku zatrudnienie w Polsce wynosiło 16 109 000 osób w wieku od 15 do 64 lat. Dokładnie rok wcześniej liczba ta wynosiła 16 065 000. Oznacza to, że rok do roku liczba osób pracujących w Polsce wzrosła dokładnie o 44 tys. osób, co zgadza się z wypowiedzią Jarosława Gowina.

Obok Polski, zatrudnienie wzrosło jeszcze w dwóch państwach: w Luksemburgu (z 288 tys. do 296 tys. osób) oraz na Słowenii (z 965 tys. do 970 tys.). Oznacza to więc, że w liczbach bezwzględnych faktycznie wzrost w Polsce był największy.

Jednak warto zwrócić uwagę również na dane procentowe, ponieważ tutaj sytuacja wygląda inaczej, bowiem procentowy wzrost zatrudnienia zanotowano tylko w Polsce i w Luksemburgu, zaś na Słowenii już nie. Gdy spojrzymy na Polskę, to zauważymy, że, rok do roku, w IV kwartale 2020 roku doszło do wzrostu z 68,4 proc. zatrudnionych osób w grupie wiekowej 15-64, do 69,2 proc., czyli aż o 0,8 punktów proc. Tymczasem w Luksemburgu doszło do wzrostu o 0,6 punktów proc., czyli z 68,0 proc. do 68,6 proc. Natomiast na Słowenii, pomimo wzrostu w liczbach nominalnych, nie zanotowano zmiany w procencie osób posiadających pracę (utrzymuje się on nadal na poziomie 74 proc.).

Warto dodać, że wzrost w odsetku osób zatrudnionych w Polsce i w Luksemburgu był wyjątkowy w skali Unii Europejskiej, ponieważ w innych państwach zanotowano w tym okresie spadek, średnio o 0,7 punktów proc. – z 68,6 proc. w IV kwartale 2019 roku do 67,9 proc. w IV kwartale 2020 roku. Ponadto wzrost w Polsce był większy niż w Luksemburgu, a więc największy w Unii Europejskiej.

Warto również przyjrzeć się sytuacji w największych państwach Unii Europejskiej, aby móc porównać je z sytuacją w Polsce. Weźmiemy pod uwagę państwa z większą ilością ludności niż Polska. W czasie gdy w Polsce doszło do wzrostu o 0,8 punktów proc. osób aktywnych zawodowo, w innych państwach zanotowano spadki:

 • W Niemczech doszło do spadku zatrudnienia o 0,4 punkty proc. – z 76,7 proc. do 76,3 proc. osób zatrudnionych. W wartościach nominalnych oznacza to spadek z 41 391 tys. osób  pracujących do 40 431 tys. (czyli aż o 960 tys. mniej).
 • We Francji doszło do spadku o 0,3 punkty proc. – z 65,9 proc. do 65,6 proc. osób zatrudnionych. Przełożyło się to na spadek z 26 841 tys. zatrudnionych osób w IV kwartale 2019 roku do 26 698 tys., a więc o 143 tys. osób mniej.
 • Natomiast we Włoszech zatrudnienie spadło o 0,9 punktów proc. – z 59,1 proc. do 58,2 proc. Przełożyło się to na zmianę w wartościach nominalnych z 22 663 tys. osób aktywnych zawodowo do 22 198 tys., czyli spadek o 465 tys. osób.
 • W Hiszpanii natomiast zanotowano spadek aż o 2,4 punkty proc. – czyli z 63,5 proc. do 61,1 proc. osób. Oznacza to, że z 19 695 tys. osób pracujących pod koniec 2019 roku, rok później było już tylko 19 025 tys., czyli aż o 670 tys. osób mniej.

Eurostat dostarcza również danych na temat wskaźnika zatrudnienia, czyli udziału pracujących (z grupy wiekowej 15-64) w ogólnej liczbie ludności. Średnia unijna w IV kwartale 2020 roku wynosiła 67,9 proc. W przypadku Polski wskaźnik ten wynosił natomiast 69,2 proc. W skali całej Unii Europejskiej zajęliśmy pod tym względem dopiero 16. miejsce. Najsłabsze wskaźniki zatrudnienia notują: Grecja (56,3 proc.), Włochy (58,2 proc.) i Hiszpania (61,1 proc.) Największy odsetek osób pracujących w stosunku do liczby ludności występuje natomiast w Holandii (77,8 proc.), Niemczech (76,3 proc.) oraz w Szwecji (75,3 proc.).

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Jarosław Gowin powoływał się na dane Eurostatu, więc to na nich oparliśmy naszą analizę, jednak dla uzupełnienia kontekstu warto również spojrzeć na dane udostępniane w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny. GUS, inaczej niż Eurostat, przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia wszystkie osoby powyżej 15. roku życia. Jak wynika z najnowszej publikacji urzędu, w czwartym kwartale 2020 roku pracę miało w Polsce 16 555 000 osób, czyli około 500 tys. więcej, niż podaje urząd europejski. Według GUS-u, w porównaniu do tego samego kwartału w roku 2019, liczba osób mających pracę wzrosła o 88 tys., czyli o 0,5 proc.

Pomiędzy ostatnim kwartałem 2019 i 2020 roku liczba pracujących zwiększyła się tylko wśród kobiet (o 110 tys., 1,5 proc.), natomiast wśród mężczyzn nastąpił pod tym względem spadek o 23 tys. (0,3 proc.). Jednak mimo tych zmian nadal wśród ogółu pracujących przeważali mężczyźni, których udział w tej grupie pod koniec ubiegłego roku wyniósł 55,3 proc.

Według GUS-u udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 54,7 proc. Największy spadek poziomu zatrudnienia nastąpił wśród najmłodszych uczestników rynku pracy. W ostatnich miesiącach 2020 roku wśród osób w wieku 15-24 lata wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w stosunku do ostatniego kwartału 2019 roku o 5,3 punktu proc. W pozostałych kategoriach wskaźnik ten pozostał bez większych zmian lub wzrósł. W czwartym kwartale 2020 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 531 tys. – o 45 tys. więcej niż rok wcześniej (wzrost o 9,3 proc.). Stopa bezrobocia pod koniec ubiegłego roku wynosiła 3,1 proc. W lutym odnotowano wyraźny wzrost tego wskaźnika do 6,5 proc. Bez pracy pozostaje obecnie 1099,5 tys. osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!