Jak zmieniał się deficyt budżetu państwa w ostatnich kilkunastu latach?

31.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. deficyt budżetu państwa w roku 2018 został zrealizowany w wysokości 10 406 208 tys. zł (ok. 10,4 mld zł). Kwota ta stanowiła 0,5% PKB  (2 115,7 mld zł).

Z kolei w roku 2017 deficyt budżetu wyniósł 25 353 751 tys. zł (ok. 25,4 mld zł), co stanowiło 1,3 % PKB (1 982,1 mld zł). Zatem dane zawarte w wypowiedzi posła Andrzeja Szlachty odnoszące się do lat 2018 i 2017 są zgodne z prawdą.

Pozostaje weryfikacja odniesienia poziomu deficytu z roku 2018 do lat poprzednich. Deficyt budżetu państwa w poprzednich kilkunastu latach wynosił odpowiednio:

 • 2016: 46 159,5 mln zł (2,5 % PKB)
 • 2015: 42 606,7 mln zł (2,4 % PKB)
 • 2014: 28 976,8 mln zł (1,7% PKB)
 • 2013: 42 194,1 mln zł (2,6 % PKB)
 • 2012: 30 406,7 mld zł (2,1 % PKB)
 • 2011: 25 124,4 mln zł (1,6 % PKB)
 • 2010: 44 591,1 mln zł (3,2 % PKB)
 • 2009: 23 845,0 mln zł (1,8 % PKB)
 • 2008: 24 346,2 mln zł (1,9 % PKB)
 • 2007: 15 956,4 mln zł (1,4 % PKB)
 • 2006: 25 063,1 mln zł (2,4 % PKB)
 • 2005: 28 360,7 mln zł (2,9 % PKB)
 • 2004: 41 417,1 mln zł (4,7 % PKB)
 • 2003: 37 043,0 mln zł (4,5 % PKB)
 • 2002: 39 402,6 mln zł (5,1 % PKB)
 • 2001: 32 358,3 mln zł (4,5 % PKB)

Deficyt budżetu państwa w roku 2018 faktycznie był najniższym od ostatnich kilkunastu lat, zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w relacji do PKB. W świetle tych danych wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Można przy tym zauważyć, że deficyty niższe niż w roku 2017 w liczbach bezwzględnych osiągano w latach 2006-2009 oraz w roku 2011. Nie były to jednak deficyty niższe w relacji do PKB.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.