Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniało się zaufanie do Policji w latach 2017-2020?

Jak zmieniało się zaufanie do Policji w latach 2017-2020?

Jak zmieniało się zaufanie do Policji w latach 2017-2020?

Leszek Miller

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 Warto zauważyć, że według najnowszych badań w ciągu trzech lat spadek zaufania do Policji to jest 20 punktów proc.

Rozmowa Piaseckiego, 25.11.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Piaseckiego, 25.11.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że policję zaufaniem darzy 44,1 proc. respondentów. W badaniu tej samej instytucji z września 2017 roku zaufanie wobec policji wyraziło 64,2 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek zaufania o 20,1 punktu proc.
  • Zaufanie Polaków do instytucji publicznych cyklicznie analizuje Centrum Badania Opinii Społecznej. Z przeprowadzonego w lutym sondażu wynika, że na początku roku policję zaufaniem darzyło 71 proc. ankietowanych. Nie dysponujemy jednak badaniem, które byłoby zrealizowane po wydarzeniach związanych ze Strajkiem Kobiet oraz protestach w okresie pandemii COVID-19.

Sondaże IBRIS

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w listopadzie br. przeprowadził na zlecenie portalu Interia sondaż dotyczący zaufania respondentów do instytucji publicznych. Z badania wynika, że policji ufa 44,1 proc. ankietowanych (18,1 proc. „zdecydowanie ufa”, 26 proc. „raczej ufa”). Natomiast jedna trzecia Polaków w ogóle nie darzy policji zaufaniem (33,1 proc.), z czego „zdecydowanie nie ufa” jej 16,5 proc. badanych, a „raczej nie ufa” 16,6 proc. Z kolei 18,7 proc. uczestników badania uznało, że policja „jest im obojętna”.

Badanie ogólnopolskie było realizowane w dniach 20-21 listopada 2020 roku metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków. Respondenci odpowiadali na pytanie: „Jaki jest Pana/Pani stosunek do różnych instytucji publicznych: policja”.

We wrześniu 2017 roku, na zlecenie portalu Rzeczpospolita, IBRIS przeprowadził sondaż sprawdzający nastroje społeczne wobec instytucji publicznych. Zwróciliśmy się do pracowni badawczej z prośbą o udostępnienie szczegółowych wyników badania. Jak się okazuje, we wrześniu policję zaufaniem darzyło 64,2 proc. respondentów, z czego „zdecydowanie” 23 proc., a 41,2 proc. „raczej”. Porównując te wyniki z najnowszym badaniem, otrzymujemy różnicę w wysokości 20,1 punktu proc. W związku z tym wypowiedź Leszka Millera uznajemy za prawdziwą.

Warto wspomnieć, że IBRiS w swoich mediach społecznościowych podał informację wprowadzającą w błąd. Nieprawdziwe jest bowiem stwierdzenie, że zaufanie wobec policji spadło o 20 proc. (procent ≠ punkt procentowy).

Pozostałe sondaże

W maju 2017 roku Wirtualna Polska opublikowała wyniki sondażu obrazującego zaufanie Polaków do instytucji publicznych. Ankietowani odpowiadali na pytanie: „Na ile ufasz lub nie ufasz podanym poniżej urzędom i instytucjom publicznym?” W przypadku policji 58 proc. respondentów stwierdziło, że jej ufa, z czego 6 proc. „zdecydowanie” oraz 52 proc. „raczej”.

Badanie zostało przeprowadzone na panelu badawczym Ariadna w dniach 26-29 maja 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1076 osób powyżej 18. roku życia. W związku tym, że sondaż zrealizowano w odmienny sposób niż badania IBRIS, jego wyniki mają charakter poglądowy i nie wpływają na ocenę wypowiedzi Leszka Millera.

Instytucją, która cyklicznie prowadzi badania dotyczące opinii Polaków zakresie zaufania do instytucji publicznych, jest Centrum Badania Opinii Społecznej. W kwietniu tego roku CBOS zaprezentował najnowszą edycję badania, z której wynika, że 71 proc. respondentów ma zaufanie do policji. Warto nadmienić, że dla policji jest to drugi najwyższy wynik dla w badaniach przeprowadzanych przez CBOS. Większym zaufaniem instytucję tę Polacy darzyli tylko w roku 2008. Poniżej prezentujemy pełen wykaz wyników z lat 2002-2020.

Źródło: CBOS

Widzimy więc, że poparcie dla policji od roku 2010 systematycznie wzrastało. CBOS jednak nie przeprowadził badań w roku 2020, po wydarzeniach mających miejsce w trakcie Strajku Kobiet, które mogłyby odcisnąć piętno na poziomie zaufania do funkcjonariuszy policji. Nie dysponujemy także badaniem CBOS za rok 2017, ponieważ sondaże dotyczące zaufania do instytucji publicznych przeprowadzane są co dwa lata, w każdym roku parzystym. Nie jesteśmy zatem w stanie ocenić wypowiedzi europosła na podstawie tego źródła.

Podsumowanie

Wypowiedź Leszka Millera uznajemy za prawdziwą, ponieważ odnosi się on do aktualnych wyników sondażu przeprowadzonego przez IBRIS dla Interii. Z badania wynika, że zaufanie społeczne do policji wśród respondentów spadło o ok. 20 punktów proc. względem badania tej samej pracowni z roku 2017.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!