Strona główna Wypowiedzi Jaki odsetek bezrobotnych jest uprawnionych do zasiłku?

Jaki odsetek bezrobotnych jest uprawnionych do zasiłku?

Jaki odsetek bezrobotnych jest uprawnionych do zasiłku?

Adrian Zandberg

Poseł
Partia Razem

W Polsce około 15 proc. bezrobotnych ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Graffiti w Polsat News, 2.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Graffiti w Polsat News, 2.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych GUS na koniec 2019 roku 16,4 procenta bezrobotnych miało prawo do zasiłku. W związku z tym wypowiedź Adriana Zandberga uznajemy za prawdziwą.

Odsetek osób, którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Według najnowszych danych GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2019 roku wynosiła 866,4 tys. osób. Z kolei odsetek osób, które nie były uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, na koniec ubiegłego roku wyniósł 83,6 procenta. Oznacza to, że 16,4 procenta zarejestrowanych bezrobotnych miało prawo do wspomnianego zasiłku.

Na koniec 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 968,9 tys. osób, co oznacza, że liczba bezrobotnych w ciągu minionego roku spadła o 10,4 procenta.

Odsetek osób posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych w poprzednich latach był nieznacznie niższy. Zarówno na koniec roku 2018, jaki i 2017, odsetek kształtował się on na poziomie 14,8 procenta. W roku 2016 wyniósł 14 procent, natomiast 12 miesięcy wcześniej 13,9 procenta.

W tym samym okresie liczba zarejestrowanych bezrobotnych przedstawiało się następująco:

 • 2018 – 968,9 tys. osób,
 • 2017 – 1 mln 081,7 tys. osób,
 • 2016 – 1 mln 335,2 tys. osób,
 • 2015 – 1 mln 563,3 tys. osób.

Kto jest uprawniony do pobierania zasiłku?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli

 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 2. w okresie osiemnastu miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
 •  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niepełnosprawnych, o których mowa w art. 104; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż trzydzieści dni,
 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy,
 • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie osiemnastu miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 • był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!