Strona główna Wypowiedzi Janusz Piechociński o stanie spółek z udziałem Skarbu Państwa

Janusz Piechociński o stanie spółek z udziałem Skarbu Państwa

Janusz Piechociński o stanie spółek z udziałem Skarbu Państwa

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Patrzymy do ostatniego raportu NIKu. 100 spółek skarbu państwa nie ma szans rozwojowych. Czytaj: jest w bardzo trudnej sytuacji.

Onet Rano, 20.11.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Onet Rano, 20.11.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

NIK w raporcie z 2018 roku informuje, że „ok. 100 spółek nie ma perspektyw dalszego działania”. Jest to dokładnie 91 spółek z udziałem Skarbu Państwa – 49 w upadłości i 49 w likwidacji. J. Piechociński posłużył się zaokrągleniem, które można znaleźć w raporcie NIK. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą

26 lutego 2018 roku prezes NIK zatwierdził informację o wynikach kontroli „Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”. Została ona opublikowana na stronie internetowej NIK 13 listopada 2018 roku.

Celem kontroli była ocena, czy nadzór reprezentantów Skarbu Państwa nad spółkami zapewniał realizację interesu publicznego. Od roku 2017 nastąpiła zmiana modelu sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwami. Rozpoczął się proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. 3 stycznia 2017 roku Rada Ministrów wydała wykaz spółek, w których prawa z akcji wykonują inni członkowie Rady niż premier. Przedsiębiorstwa wymienione w styczniowym wykazie miały być od tej pory nadzorowane przez odpowiednie ministerstwa i pełnomocników. Premier został ich koordynatorem.

W ocenie NIK reforma nadzoru nie spowodowała oczekiwanych zmian. Nie zainicjowano żadnych nowych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ani konsolidacyjnych. Kondycję 1/5 spółek z udziałem Skarbu Państwa NIK ocenia jako „bardzo złą”. W „Ocenie ogólnej” informuje że „ok. 100 spółek nie ma perspektyw dalszego działania, będąc w likwidacji lub upadłości”.

Kwestię spółek w bardzo trudnej sytuacji precyzuje NIK w „Syntezie wyników kontroli” i „Ważniejszych wynikach kontroli”. Najwyższa Izba Kontroli badała stan 432 przedsiębiorstw wymienionych w rozporządzeniu ze stycznia 2017 roku. Około 60 innych spółek z udziałem Skarbu Państwa jest nadzorowane na podstawie odrębnych przepisów. Ze wspomnianych 432 spółek, w momencie kontroli, 91 znajdowało się w stanie upadłości lub likwidacji (49 w upadłości, 49 w likwidacji).

Innym źródłem mówiącym o stanie spółek z udziałem Skarbu Państwa jest zestawienie ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zawiera on informacje otrzymane od organów nadzorujących przedsiębiorstwa, aktualne na dzień 22 X 2018 roku. Znajdują się tam nim informacje o 385 spółkach. 47 z nich jest w stanie upadłości, a 27 w likwidacji. W trzech spółkach postępowanie upadłościowe zostało zakończone. W innych trzech zostało zakończone postępowanie likwidacyjne.

 

 

Share The Facts
Janusz Piechociński
Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Patrzymy do ostatniego raportu NIKu. 100 spółek skarbu państwa nie ma szans rozwojowych. Czytaj: jest w bardzo trudnej sytuacji.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!