Strona główna Wypowiedzi Kazimierz Michał Ujazdowski o głosowaniu nad ustawą budżetową

Kazimierz Michał Ujazdowski o głosowaniu nad ustawą budżetową

Kazimierz Michał Ujazdowski o głosowaniu nad ustawą budżetową

Kazimierz Michał Ujazdowski

Senator
Centrum dla Polski

W tym pośpiechu, w głosowaniu blokowym, odrzucono nawet te poprawki, które miały pozytywną rekomendację komisji budżetowej, a więc pozytywną rekomendację większości parlamentarnej.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. skierował ponownie projekt ustawy budżetowej na rok 2017 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r zarekomendowała Sejmowi przyjęcie 12 poprawek. Według numeracji zamieszczonej w dodatkowym sprawozdaniu komisji, druk nr 1094-A, były to poprawki: 1., 35., 48., 65., 68., 69., 70., 94., 95., 104., 105. i 110. Wszystkie z nich były autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Poprawka 48, pomimo pozytywnej rekomendacji komisji, została wycofana i nie była rozpatrywana podczas obrad. Komisja zaproponowała Sejmowi odrzucenie wniosku Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy budżetowej oraz pozostałych 98 poprawek. Wszystkie z nich były autorstwa klubów opozycyjnych.

Na 33. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm do momentu wykluczenia posła Michała Szczerby z obrad zdążył przeprowadzić 8 głosowań w sprawie poprawek do ustawy budżetowej. Sejm przyjął w głosowaniu łącznym 1. i powiązaną z nią 69. poprawkę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z rekomendacją komisji. Jednocześnie, również zgodnie z rekomendacją komisji, odrzucił pozostałe poprawki autorstwa parlamentarnej opozycji. Głosowanie nad 9 poprawką do budżetu odbyło się już po wykluczeniu posła Szczerby z obrad Sejmu przez marszałka Kuchcińskiego i jednoczesnym blokowaniu mównicy przez posłów opozycji.

Głosowania nad pozostałymi poprawkami odbyły się po wznowieniu obrad Sejmu w Sali Kolumnowej. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł Jacek Sasin zgłosił wniosek formalny o zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania polegającą na przegłosowaniu łącznym poprawek zaopiniowanych pozytywnie przez komisję, a także łącznym przegłosowaniu wniosków mniejszości oraz poprawek zaopiniowanych negatywnie (głosowanie blokowe). W związku z tym Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, podjęło uchwałę w sprawie wykładni art. 184 ust. 3 pkt 9 regulaminu Sejmu, która brzmi następująco: Zmiana sposobu prowadzenia głosowania może polegać także na łącznym przegłosowaniu poprawek w oparciu o wnioski o ich przyjęcie albo odrzucenie przedstawione przez komisje w dodatkowym sprawozdaniu, przy czym jako poprawki z wnioskiem o odrzucenie należy traktować również wnioski mniejszości zamieszczone w sprawozdaniu komisji. Wniosek ten został przyjęty przez Sejm (235 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących).

W związku z nim marszałek Sejmu zarządził głosowanie blokowe nad rozpatrzeniem wniosków mniejszości od 5. do 242. oraz poprawek od 10. do 34., od 36. do 47., od 49. do 64., 66. i 67., od 71. do 93., od 96. do 103. i od 106. do 109. (wszystkich zaopiniowanych negatywnie przez Komisję Finansów Publicznych). W głosowaniu Sejm odrzucił wspomniane wnioski oraz poprawki (0 głosów za, 236 przeciw, 0 wstrzymujących). Z kolei w drugim głosowaniu blokowym nad zarekomendowanymi pozytywnie poprawkami nr 35., 65., 68., 70., 94. i 95., 104. i 105. oraz 110., Sejm zdecydował się je przyjąć (235 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących). Łącznie, Sejm przyjął 11 z 12 (po wycofaniu poprawki nr 48) zarekomendowanych pozytywnie poprawek do ustawy budżetowej.

Ostatecznie, Sejm przyjął całość ustawy budżetowej na 2017 rok głosami 234 posłów (przy 2 głosach sprzeciwu). W wynikach głosowań (zarówno głosowań blokowych jak i całości ustawy) nie ma podanych informacji dotyczących rozkładu głosów w sektorach IX i X.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź Kazimierza Michała Ujazdowskiego za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!