Kto wybierze polskiego komisarza?

23.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich, w porozumieniu z wybranym przewodniczącym, przyjmuje listę komisarzy europejskich, które proponuje mianować członkami Komisji, z wyjątkiem Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Podstawą wyboru członków Komisji są ich ogólne kwalifikacje i niezależność. Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzone zostaje nowe kryterium, a mianowicie zaangażowanie w sprawy europejskie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.