Strona główna Wypowiedzi Niemcy kupują polskie ziemie. Czy za PiS kupują więcej?

Niemcy kupują polskie ziemie. Czy za PiS kupują więcej?

Niemcy kupują polskie ziemie. Czy za PiS kupują więcej?

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

W zeszłym roku sprzedali 9 razy więcej ziemi Niemcom, oczywiście, niż w ostatnim roku mojego premierowania.

Wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, 11.03.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, 11.03.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • 2014 roku Niemcy zakupili łącznie 737,34 ha gruntów ziemnych w Polsce. W 2022 roku sprzedano Niemcom 3 109,68 ha nieruchomości gruntowych. Powierzchnia sprzedanych ziem wzrosła więc 4 razy.
 • Ponad 9-krotnie wzrosła sprzedaż jedynie części gruntów – ziem rolnych i leśnych. W 2014 roku Niemcy kupili 134,45 ha, a w 2022 roku: 1 197,27 ha takich gruntów. Wzrost był zatem 14-krotny.
 • Nawet jeśli wzrost sprzedaży samych gruntów rolnych i leśnych jest kilkunastokrotny, to należy zaznaczyć, że od 2016 roku rząd nie sprzedaje państwowych gruntów rolnych. Wstrzymanie sprzedaży ziem z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nastąpiło na mocy rządowej ustawy.
 • Faktycznie za rządów PiS wzrosła sprzedaż polskich ziem Niemcom, jednak nie był to 9-krotny wzrost. Dodatkowo Tusk przypisuje odpowiedzialność samej władzy, podczas gdy rząd wstrzymał sprzedaż nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałsz.

Tusk: PiS sprzedaje Polskę obcokrajowcom

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ruszył w Polskę z serią wyjazdowych posiedzeń klubu parlamentarnego KO. W trakcie spotkania w Poznaniu były premier odniósł się do zarzutów, jakoby to za jego rządów wyprzedawano polskie ziemie.

Tusk podkreślił, że to obecnie Niemcy częściej kupują polskie grunty. Zauważył, że w ubiegłym roku sprzedano jej 9 razy więcej, niż gdy on był premierem. Dodał również, że rząd PiS pozwala na wyprzedawanie polskich lasów Chinom.

Sprzedaż ziemi tylko za pozwoleniem

Ponad 100 lat temu weszła w życie obowiązująca do dziś ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Na podstawie art. 1 nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zezwolenie jest wydawane w sytuacji, gdy „nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa” (art. 1a).

Dodatkowo cudzoziemiec musi wykazać więzi z Rzeczpospolitą, np.:

 • posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały, rezydenta UE),
 • członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorców,
 • wykonywanie na terytorium Polski działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

W 2014 roku sprzedano prawie 800 ha gruntu Niemcom

Na podstawie art. 4 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne jest zobowiązany corocznie do końca marca przedstawić Sejmowi sprawozdanie z realizacji ustawy w roku poprzednim.

Donald Tusk obejmował urząd premiera do września 2014 roku, w związku z czym na potrzeby analizy skorzystamy ze sprawozdania za ten właśnie rok.

W 2014 roku na podstawie zezwolenia (jak i bez konieczności ubiegania się o nie) cudzoziemcy nabyli 4 076,88 ha nieruchomości gruntowych (s. 42). Wśród osób fizycznych kupujących polskie grunty dominowali Niemcy (125,29 ha). Na drugim miejscu znaleźli się Holendrzy (45,50 ha), na trzecim Ukraińcy (22,97 ha).

W przypadku osób prawnych najwięcej nieruchomości zakupiły podmioty z przewagą kapitału holenderskiego (1 170,01 ha). Podmioty niemieckie nabyły 612,06 ha polskich gruntów (s. 42).

Oznacza to, że w 2014 roku Niemcy zakupili łącznie 737,34 ha gruntów ziemnych w Polsce. Ok. 18 proc. sprzedanej ziemi stanowiły nieruchomości rolne i leśne o łącznie powierzchni 134,45 ha.

Rekordowy rok 2022

Donald Tusk odwołuje się do „zeszłego roku”, czyli 2022 roku. Sprawozdanie za ten rok ukazało się dopiero w połowie kwietnia br. Wynika z niego, że cudzoziemcom sprzedano 12 823,95 ha nieruchomości gruntowych (s. 24), a w tym 5 119,87 ha nieruchomości rolnych i leśnych (s. 25). 

Poprzedni rok był rekordowy. Odnotowano dwukrotny wzrost w stosunku do nieruchomości sprzedanych rok wcześniej (6 478,45 ha) oraz niemal 3,5-krotny w przypadku ziem rolnych i leśnych (w 2021 roku sprzedano ich 1 519,32 ha).

Tymczasem w 2022 roku osoby fizyczne z obywatelstwem niemieckim kupiły 1 354,44 ha nieruchomości, a osoby prawne (z przewagą kapitału niemieckiego) nabyły 1 755,24 ha. Oznacza to, że Niemcy łącznie kupili 3 109,68 ha ziem w Polsce.

Jeśli chodzi o nieruchomości rolne i leśne, obywatele Niemiec kupili 1 127,39 ha, a osoby prawne z przewagą kapitału niemieckiego weszły w posiadanie kolejnych 789,88 ha. To daje łącznie 1 1917,27 ha ziem sprzedanych Niemcom.

Niemcy kupili 4 razy więcej gruntów oraz 14 razy więcej ziem rolnych i leśnych niż w 2014 roku

Porównaliśmy zeszły rok z ostatnim rokiem, w którym Tusk sprawował urząd premiera. Okazało się, że w 2022 roku Niemcy kupili 4,2 razy więcej nieruchomości gruntowych niż w 2014 roku. 

Natomiast jeśli  chodzi o sprzedaż ziem rolnych i leśnych, odnotowano 14,2-krotny wzrost.

Gdy skorzystamy z dostępnych w dniu wypowiedzi danych ze sprawozdania za 2021 roku, okaże się, że w tamtym roku, względem roku 2014, sprzedaż gruntów Niemcom wzrosła niemal dwukrotnie, a ziem rolnych i leśnych – ok. 4,6-krotnie.

Donald Tusk wspomniał o 9-krotnym wzroście. Jedyne porównanie, w obrębie którego znajdziemy taką zmianę, dotyczy nieruchomości rolnych i leśnych sprzedanych osobom fizycznym z niemieckim obywatelstwem. W tym przypadku faktycznie doszło do wzrostu z poziomu 34,77 ha w 2014 roku do 305,66 ha w 2021 roku.

Za rządów PiS sprzedano dwa razy więcej ziem

W ciągu siedmiu pełnych lat rządów Donalda Tuska (lata 2008–2014) cudzoziemcy nabyli łącznie 23 tys. ha nieruchomości gruntowych w Polsce. Sami Niemcy odpowiadali za kupno 4,5 tys. ha. 

Tymczasem w ciągu pełnych siedmiu lat rządów PiS (lata 2016–2022) sprzedano cudzoziemcom łącznie 42,8 tys. ha ziem. Obywatele Niemiec i osoby prawne z dominującym kapitałem niemieckim kupiły 10,5 tys. ha ziem. To o 2,3 razy więcej ziem sprzedanych Niemcom niż za czasów premiera Tuska.

Informacja dotycząca narodowości osób kupujących nieruchomości rolne i leśne jest udostępniana w corocznych sprawozdaniach MSWiA dopiero od 2014 roku, więc nie możemy przeprowadzić w tym przypadku porównania.

Państwo wstrzymało sprzedaż nieruchomości rolnych

W kwietniu 2016 roku została wprowadzona ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Na mocy tej ustawy wstrzymana została sprzedaż polskich gruntów rolnych przez państwo. Nowe przepisy miały na celu ograniczenie wyprzedawania cudzoziemcom polskich ziem. Jak czytamy w art. 1: „W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

Pomimo tego prywatni rolnicy wciąż dysponują możliwością handlowania swoimi nieruchomościami. W 2021 roku przyjęta została nowelizacja tej ustawy. Okres wstrzymania sprzedaży został przedłużony do 10 lat. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!