Joanna Augustynowska o zadłużeniu kraju przez PiS

10.06.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości dług Skarbu Państwa wzrósł o ponad 142 mld złotych, czy średnio o ponad 3,5 mld złotych miesięcznie.

Informacje na temat zadłużenia Skarbu Państwa publikuje Ministerstwo Finansów (w pliku “Zadłużenie Skarbu Państwa”)

Na koniec listopada 2015 roku, czyli miesiąca, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął swoją pracę, zadłużenie Skarbu Państwa wynosiło ok. 836,8 mld złotych. Zadłużenie na koniec marca 2019 roku wyniosło z kolei ok. 978,9 mld złotych, czyli o 142,1 mld więcej.

Tym samym w okresie od początku grudnia 2015 do końca pierwszego kwartału 2019 roku (w sumie 40 miesięcy) dług publiczny rósł średnio o ok. 3,55 mld złotych miesięcznie.

Wypowiedź oceniamy jako fałsz, ponieważ podaje zaniżone dane dotyczące wzrostu zadłużenia podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości: dług wzrósł o ponad 142 mld złotych, a nie 110 mld, czyli średnio o 3,55 mld złotych miesięcznie, a nie 3 mld.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.