Czas czytania: około min.

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

10.10.2019 godz. 14:37

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Poseł Marcin Horała mówiąc o wyroku Trybunału Sprawiedliwości ma na myśli wyrok z 22 lutego 2018r. Komisja Europejska, zaskarżyła 15 czerwca 2016r. Polskę o uchybienie obowiązkom państwa członkowskiego UE, poprzez przekraczanie dopuszczalnych norm dobowych i rocznych pyłu PM10 w latach od 2007 do co najmniej 2013 oraz o brak wdrożenia programów ochrony powietrza i odpowiednich przepisów prawnych mających na celu szybsze osiągnięcie norm. Skarga poprzedzona była kilkukrotną prośbą strony polskiej, o odroczenie terminu a także wyłączenie konieczności osiągnięcia norm na podstawie art. 22 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Kilkukrotnie także Komisja Europejska stwierdzała naruszenia przez Polskę Dyrektywy i wzywała do usunięcia tych uchybień. Ostatecznie Komisja skierowała sprawę do TS, gdzie uznano jej rację.

Marcin Horała w swojej wypowiedzi twierdzi, że był to jedyny przegrany przez Polskę proces w TS za kadencji PiS. Nie jest to jednak prawda. Inne wyroki, w których Trybunał uznał Polskę winną, to m.in.:

  • wyrok z 24 czerwca 2019 r. w sprawie sędziów Sądu Najwyższego, w którym TS uznał, że w sposób nieuprawniony zastosowano przepisy wprowadzające obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego do urzędujących sędziów powołanych do tego sądu przed dniem 3 kwietnia 2018 r. (data wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym), jednocześnie przyznano Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do przedłużenia czynnej służby sędziów owego sądu po ukończeniu przez nich nowo określonego wieku przejścia w stan spoczynku.
  • wyrok z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory oraz ptactwa. TS uznał, że   Polska uchybiła zobowiązaniom nałożonym na nią przez prawo unijne m.in.:
    •  ponieważ nie zapewniła ścisłej ochrony poprzez skuteczny zakaz celowego zabijania, niepokojenia oraz niszczenia terenów rozrodu chrząszczy saproksylicznych, a mianowicie bogatka wspaniałego, zgniotka cynobrowego, konarka tajgowego, rozmiazga kolweńskiego w Nadleśnictwie Białowieża
    • ponieważ nie zagwarantowano ochrony pewnym gatunkom ptaków, w tym przede wszystkim sóweczki, włochatki, dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego. Nie zapewniono, aby nie były one zabijane ani płoszone w okresie lęgowym i wychowu młodych, a ich gniazda lub jaja nie były umyślnie niszczone, uszkadzane lub usuwane w Nadleśnictwie Białowieża.
  •  wyrok z 13 czerwca 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. W tym wypadku Polskę uznano winną, ponieważ Polska nie przyjęła środków koniecznych do zagwarantowania niezależności organizacyjnej i decyzyjnej organu dochodzeniowego od przedsiębiorstwa kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej kontrolowanych przez Ministra Infrastruktury.

Z kontekstu wypowiedzi nie da się wywnioskować, aby poseł Horała w jakikolwiek sposób zawężał zakres wyroków TSUE np. do określonej tematyki sporu.  Z tego też względu analizowaną wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.