Strona główna Wypowiedzi Porównanie ustaw dezubekizacyjnych z 2009 i 2016 roku

Porównanie ustaw dezubekizacyjnych z 2009 i 2016 roku

Porównanie ustaw dezubekizacyjnych z 2009 i 2016 roku

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Jeśli byli w SB, to rzeczywiście stracą. Ale nawet jeżeli stracą, to proszę zauważyć, że stracą do poziomu przeciętnej emerytury, jaka jest wypłacana w ZUS–ie, a więc stracą tyle, ile mają ponad 2100 złotych. Ile ludzi, ile milionów ludzi żyje z emerytury w wysokości poniżej dwóch tysięcy złotych? 60%, 60% emerytur w powszechnym systemie ubezpieczeniowym jest niższych niż dwa tysiące złotych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Projekt tzw. ustawy dezubekizacyjnej wpłynął na ręce Marszałka Sejmu 24 listopada br. i jest nowelizacją ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zgodnie z tym projektem, uchylony ma zostać istotny przepis tej ustawy czyli art. 13 ust. 1 pkt 1b, który brzmi:

Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) traktuje się okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

W ustawie ma natomiast być dodany pkt 1c w brzmieniu:

Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) traktuje się okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, na zasadach określonych w art. 15c, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2.

Wspomniane w cytacie art. 13b i 15c są de facto podstawami całej ustawy dezubekizacyjnej, ponieważ pierwszy z artykułów określa instytucje służby na rzecz totalitarnego państwa, a drugi – metody obliczania świadczeń. Artykuł 13b ust. 1 wymienia zatem następujące organy:

Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej  wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach:
(…)
4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1–3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
5) służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ich poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe:
a) nadzorujące prace jednostek wypełniających zadania: wywiadowcze, kontrwywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa, czynności operacyjno–techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w służbie bezpieczeństwa
(…)
c) wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa

Z kolei artykuł 15 c ust. 3 opisuje wysokość emerytur dla pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa:

Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla przykładu, przeciętna emerytura za wrzesień, jak podaje ZUS, wynosiła 2138,64 zł. Natomiast po waloryzacji świadczeń w marcu 2016 r., emerytury do 2 tys. (włącznie – ZUS nie podaje innych statystyk) pobiera 55,2% uprawnionych osób.

Podsumowując, prawdziwe są słowa M. Błaszczaka a propos kwoty przeciętnej emerytury oraz poziomu obniżki świadczeń dla pracowników Służby Bezpieczeństwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!