Strona główna Wypowiedzi Przedsiębiorstwa państwowe. 30 proc. jest w stanie upadłości

Przedsiębiorstwa państwowe. 30 proc. jest w stanie upadłości

Przedsiębiorstwa państwowe. 30 proc. jest w stanie upadłości

Jacek Protasiewicz

Unia Europejskich Demokratów

Przedsiębiorstwa państwowe (…) rzeczywiście jest już tylko ich 18, z czego, jak pan powiedział, 6 w stanie upadłości.

Debata dnia, 11.08.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata dnia, 11.08.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Przedsiębiorstwa państwowe to samodzielne podmioty posiadające osobowość prawną. Działają w sposób niezależny i samorządny oraz finansują swoje działania. Należy je odróżnić od spółek Skarbu Państwa, do których zastosowanie ma Kodeks spółek handlowych.
 • Zgodnie z najbardziej aktualnym wykazem opublikowanym na stronie dane.gov.pl na 31 marca 2023 roku w Polsce funkcjonowało 18 przedsiębiorstw państwowych.
 • Sześć z nich jest w stanie upadłości, jedna ma status upadłości umorzonej, jedna jest w likwidacji, a osiem jest aktywnych.
 • Jacek Protasiewicz przedstawił prawidłowe dane dotyczące przedsiębiorstw państwowych. Trafnie wskazał, iż obecnie funkcjonuje ich 18, z czego 6 jest w stanie upadłości. Na tej podstawie jego wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

Przedsiębiorstwa państwowe i temat referendum

11 sierpnia 2023 roku jednym z gości programu „Debata Dnia” był Jacek Protasiewicz. Oprócz niego gościli także Paweł Lisiecki, Czesław Mroczek oraz Marek Materek. 

Jednym z głównych tematów były pytania referendalne, a w szczególności pierwsze z nich. Początkowo miało ono brzmieć: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw”, jednak ostatecznie zmieniono jego treść na: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki”.

Dyskusja odbyła się jeszcze przed zmianą pytania. Protasiewicz w jednej ze swoich wypowiedzi zauważył, że w Polsce obecnie funkcjonuje 18 państwowych przedsiębiorstw, z czego 6 ma być w stanie upadłości. Analiza powstała na prośbę czytelnika, który zgłosił nam omawianą wypowiedź do weryfikacji.

Czym są przedsiębiorstwa państwowe?

Przedsiębiorstwo państwowe to samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną (art. 1). Działa w sposób niezależny, samorządny oraz finansuje swoje działania. Jego struktura opiera się na decyzjach organów centralnych i naczelnych administracji państwowej. Do przedsiębiorstw państwowych wlicza się instytucje pokroju Narodowego Banku Polskiego czy banków państwowych.

Przedsiębiorstwa państwowe mogą przyjmować formę przedsiębiorstw o charakterze ogólnym lub spełniać zadania na rzecz użyteczności publicznej (bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności, w szczególności produkcję lub świadczenie usług).

⅓ przedsiębiorstw państwowych w stanie upadłości

Informację dotyczącą liczby przedsiębiorstw państwowych można uzyskać na stronie dane.gov.pl. Znajdziemy tam różnego rodzaju dane dotyczące polskiej sfery publicznej z podziałem na kategorie i źródła.

Po wpisaniu frazy: „przedsiębiorstwa państwowe”, znajdziemy spis przedsiębiorstw państwowych wraz z adnotacją, na jaki dzień te dane obowiązują. Zgodnie z tym wykazem na 31 marca 2023 roku w Polsce istniało 18 przedsiębiorstw państwowych. To najbardziej aktualne zestawienie, opublikowane pod koniec maja br.

Spośród nich sześć jest w stanie upadłości, jedna ma status upadłości umorzonej, jedna jest w likwidacji oraz osiem jest aktywnie działających.

PiS zmienia pytania referendalne

11 sierpnia 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło pierwsze pytanie referendalne. Pierwotnie brzmiało ono: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw”. 17 sierpnia 2023 roku do Sejmu wpłynął wniosek dotyczący zatwierdzenia zmian treści pytań referendalnych. Ostateczna treść pytania była inna.

Dokument uchwalono w drodze głosowania. „Za” głosowało 234 parlamentarzystów, a przeciw było 210. Od głosu wstrzymało się 7 posłów, wszyscy z nich należeli do klubu Konfederacji.

Przyjęte w uchwale pierwsze pytanie referendalne brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”

Czym są spółki Skarbu Państwa?

Spółka Skarbu Państwa (spółka SP) to rodzaj spółki powstałej w wyniku komercjalizacji. Ten proces jest inicjowany (art. 4) przez ministra Skarbu Państwa na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa.

Spółki Skarbu Państwa należy odróżnić od przedsiębiorstw państwowych. Pierwsze z nich z prawnego punktu widzenia nie są przedsiębiorstwami państwowymi, ale spółkami, do których zastosowanie ma Kodeks spółek handlowych. 

Spółka Skarbu Państwa przejmuje wszystkie dotychczasowe zobowiązania i prawa przedsiębiorstwa państwowego, niezależnie od ich charakteru prawnego. To etap przejściowy w procesie prywatyzacji. 

Po komercjalizacji przedsiębiorstwo państwowe przyjmuje formę jednoosobowej spółki, która może być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną. Przykładem jest Orlen S.A. Skarb Państwa posiada 49,9 proc. wszystkich akcji tej spółki.

Spółki SP czy spółki z udziałem SP?

W języku potocznym oba sformułowania: spółka SP oraz spółka z udziałem SP, używane są wymiennie. Dla lepszego zrozumienia tematu warto rozgraniczyć wspomniane terminy.

Spółka SP, jak już wyżej wyjaśniliśmy, jest to szczególny rodzaj spółki, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu państwa.

Z kolei spółka z udziałem SP jest pojęciem szerszym. Obejmuje bowiem podmioty, w których Skarb Państwa nie jest jedynym właścicielem. W tej kwestii można wyróżnić dwa rodzaje takich spółek: 

 • w których Skarb Państwa ma większość udziałów (tzw. pakiet kontrolny) oraz 
 • w których ma ich mniej niż połowę.

Przykładem spółki pierwszego typu może być Lotos, gdzie Skarb Państwa posiada 53,19 proc. udziałów. Natomiast spółką typu drugiego jest PKN Orlen, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. udziałów.

Ile spółek funkcjonuje w Polsce?

Na stronie dane.gov.pl można również znaleźć informacje o tym, ile obecnie funkcjonuje spółek z udziałem SP. Najbardziej aktualne dane opublikowano pod koniec maja br. Na 31 marca 2023 roku w Polsce funkcjonowało 422 spółek z udziałem SP, z czego: 343 są aktywne, 27 w likwidacji, 29 w upadłości oraz 23 nieprowadzące działalności.

Ile podmiotów gospodarczych łącznie działa w Polsce?

Według raportu GUS pod koniec lipca 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 083 329 podmiotów gospodarki narodowej. Było to o 3,3 proc. więcej niż w lipcu ub.r.

Podmiot gospodarki narodowej to, według definicji, każda osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Jeszcze na początku roku, w styczniu 2023 roku, w Polsce funkcjonowało 4 999 499 podmiotów gospodarki narodowej. Oznacza to wzrost zarejestrowanych podmiotów w ciągu jednego miesiąca na poziomie 1,67 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!