Rafał Trzaskowski o imigrantach w Wielkiej Brytanii

23.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Początkowo Wielka Brytania zdeklarowała się przyjąć 5 tysięcy uchodźców z Syrii, jednak z najnowszym oświadczeniem premiera Davida Camerona, “w związku ze skalą kryzysu i cierpieniem Syryjczyków, należy zrobić coś więcej”. Zaproponowano, że Wielka Brytania przyjmie 20,000 uchodźców aby pokazać, że “państwo to okazuje niezwykłe współczucie i zawsze opowiada się za swoimi wartościami oraz pomocą tym, którzy są w potrzebie”.

Jeśli zaś chodzi o wyłączenia traktatowe, to faktycznie – w trakcie wcielania w życie Traktatu z Maastricht Wielka Brytania nie przystąpiła m.in do protokołu w sprawie polityki społecznej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.