Strona główna Wypowiedzi Saldo wymiany handlowej Polski

Saldo wymiany handlowej Polski

Saldo wymiany handlowej Polski

Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Nasz rynek towarów spożywczych, my dzisiaj mamy 20 miliardów złotych do przodu rocznie. My dzisiaj naprawdę eksportujemy dużo więcej niż importujemy.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Mimo, że główna teza wypowiedzi Jerzego Buzka jest słuszna, powołuje się on na błędne dane. Saldo wymiany handlowej środków spożywczych za rok 2013 wyniosło nie 20 mld, a 26 mld złotych. Trudno uznać, że 6 mld złotych to mało znacząca kwota.

By sprawdzić wartość merytoryczną wypowiedzi Jerzego Buzka musimy na początku określić czym są “towary spożywcze”.

Określa je dokładnie artykuł 2 z rozdziału I rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:

Artykuł 2:

Definicja „żywności”

Do celów niniejszego rozporządzenia „żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

„Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.

Definicja ta obejmuje wodę zgodną z normami określonymi zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/83/WE i bez uszczerbku dla wymogów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE.

„Środek spożywczy” nie obejmuje:

a) pasz;

b) zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi;

c) roślin przed dokonaniem zbiorów;

d) produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG (1) i 92/73/EWG (2);

e) kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG (3);

f) tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG (4);

g) narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jedynej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.;

h) pozostałości i kontaminantów.

Saldo wymiany zagranicznej zostało obliczone na podstawie tabeli numer 16 z raportu Ministerstwa Gospodarki o stanie handlu zagranicznego w roku 2013. Na chwilę obecną są to najnowsze całościowe dane.

W roku 2013 Polska wyeksportowała towary o łącznej wartości 17 683 mln EUR. Wielkość importu wynosiła zaś 11 371 mln EUR.

Saldo wymiany handlowej środków spożywczych w roku 2013 wyniosło +6 312 mln EUR. Daje to wg kursu NBP z dnia 31.12.2014 (4,1472 zł/EUR) sumę 26 172,97 mln zł czy około 26 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!