Statystyki rynku pracy

22.09.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych różnica pomiędzy składkami wpłacanymi przez ubezpieczonych, a wydatkami za rok 2010 wyniosła 71,4 mld zł, w 2011 było to 63.9 mld, rok później 53 mld, a w 2013r. 60,6 mld zł.

Dotacja z budżetu państwa była niższa od tych kwot i wynosiła w 2011 r. – 37,5 mld zł, w 2012 – 39,5 mld i w 2013 – 37,1mld.

Różnica pomiędzy deficytem a dotacją z budżetu jest pokrywana dzięki refundacji z tytułu składek do OFE, środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz pozostałych dochodów ZUSu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.