Sytuacja na rynku pracy i ubezpieczeń społecznych

08.06.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W I kwartale 2015 r. bez pracy pozostawało 1,494 mln Polaków (dane GUS). Najniższe bezrobocie w 2007 roku odnotowano w listopadzie – bez pracy pozostawało wtedy 1,72 mln Polaków (dane MPiPS).

Co ciekawe, stopa bezrobocia w kwietniu 2015 r. i listopadzie 2007 r. wynosi tyle samo – 11,2%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.