Włodzimierz Czarzasty o środkach otrzymanych przez Polskę z Unii Europejskiej

18.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Włodzimierz Czarzasty w swojej wypowiedzi ma na myśli Traktat Ateński(zwany także Traktatem Akcesyjnym) podpisany 16 kwietnia 2003 roku, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przez Premiera Leszka Millera, Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danutę Hübner. Traktat ten dotyczy przystąpienia do Unii Europejskiej 10 nowych państw, między innymi, Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli chodzi o środki otrzymane przez Polskę od Unii Europejskiej to w grudniu 2018 roku Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów opublikował zestawienie transferów finansowych środków unijnych od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawia ono stan na koniec grudnia 2018 roku. Saldo rozliczeń pomiędzy Polską, a Unią Europejską wyniosło 107 465 372 197 złotych.

Zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu, transfery z Unii Europejskiej do Polski wyniosły:159 464 801 223 złote. Polska natomiast wpłaciła do do unijnego budżetu: 51 830 666 629 złotych.169 945 237 złotych zostało zwróconych do unijnego budżetu.

Włodzimierz Czarzasty w wywiadzie podaje zaokrągloną liczbę 110 mld. Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.