Debata nad konwencją Rady Europy o zapobieganiu przemocy domowej

01.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

 

Polska nie była ostatnim krajem, w którym gwałt ścigany był wyłącznie na wniosek ofiary.

27 stycznia 2014 weszła w życie nowelizacja kodeksu prawa karnego, zgodnie z którą przestępstwa na tle seksualnym, m.in. gwałt, są ścigane nie na wniosek ofiary, lecz z urzędu. Przegłosowano ją w Sejmie 10 maja 2013.

Jak donosi The European Women’s Lobby Barometer on Rape in the EU z czerwca 2013, gwałt (a przynajmniej niektóre jego rodzaje, jak np. gwałt w małżeństwie), był ścigany wciąż jedynie na wniosek ofiary w takich krajach jak Bułgaria, Litwa, Malta, Portugalia, Serbia, Słowenia, Ukraina, Turcja czy Węgry. Jeszcze w styczniu 2014 roku, komentując dla radia Tokfm wejście w/w nowelizacji w życie, pani Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka mówiła o tym, iż gwałt wciąż jest ścigany na wniosek ofiary w Rumunii i na Malcie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.