Ile przepisów konstytucyjnych narusza ustawa o zgromadzeniach?

09.12.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Opinia Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – prawa o zgromadzeniach – została opublikowana 30 listopada 2016 roku. W tekście uzasadnienia (w punkcie pierwszym i drugim) Sąd Najwyższy bezpośrednio zaznaczył, że ustawa narusza 9 przepisów konstytucyjnych. W punkcie trzecim (konkluzji) Sąd Najwyższy  wymienia 8 przepisów Konstytucji RP, które narusza procedowana ustawa, jednak są to te same przepisy, które występują w punkcie pierwszym i drugim. W konkluzji zaznaczono iż opiniowany projekt narusza również  normy wiążące członka Rady Europy (art. 11 ust. 1 EKPC), a także wynikające z zobowiązań międzynarodowych Polski (art. 21 MPPOiP).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.