Jaka jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce?

27.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badania Sedlak&Sedlak z roku 2015, przeprowadzonego na próbie 81 349 mężczyzn oraz 61 661 kobiet, mediana zarobków mężczyzn wynosi odpowiednio 4200 złotych oraz w przypadku kobiet – 3400 złotych. Oznacza to lukę płacową o wysokości 19%.

Badania przeprowadzone przez GUS wskazują, że na 2014 rok przeciętne wynagrodzenie mężczyzn wyniosło 4481,75 złotych, a w przypadku kobiet – 3717,57 złotych. Według badania mężczyźni uzyskali przeciętne miesięczne wynagrodzenie o 9,1% wyższe, a kobiety o 9,5% niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w skali kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn było o 20,6% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet. Również przeciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było o 13,9% wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia kobiet. W 2014 roku wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń  kobiet i mężczyzn  dla Polski wyniósł 7,7, tym samym kobiety za godzinę pracy zarabiały średnio o 7,7% mniej od mężczyzn.

Dane opublikowane przez Komisję Europejską wskazują, że różnica w średniej płacy godzinowej kobiet i mężczyzn w Polsce w 2015 roku wynosiła 6,4%, natomiast różnica w całościowych zarobkach kobiet i mężczyzn wynosiła 29,6%.

Jak podaje Eurostat, różnica w średniej płacy godzinowej kobiet i mężczyzn na terenie Unii Europejskiej na rok 2014 wynosiła 16,1%. Polska stanowiła czwarty kraj z najmniejszą różnicą płac godzinowych w Unii Europejskiej zaraz po Słowenii, Malcie oraz Włoszech, natomiast w Estonii różnica ta jest największa i wynosi 28,3%.

Wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą ze względu na zgodność z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku przez Sedlak&Sedlak.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.