Maciej Kopeć o uczniach zainteresowanych IT

24.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najnowsze wyniki dotyczą badania PISA z 2015 r. W jego ramach przeprowadzono ankiety wśród uczniów na temat tego, w jakich sektorach planują pracować w wieku 30 lat (s. 114). W przypadku Polski 1,4% ankietowanych wskazało sektor IT. Mieści się to w dopuszczalnych granicach błędu, a więc wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

Share The Facts
Maciej Kopeć
Wiceminister Edukacji


Międzynarodowe badania, chociażby PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), wskazują, że karierę w branży informatycznej planuje stosunkowo niewielki proc. uczniów, około 1,5 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.