Michał Kamiński u Moniki Olejnik

W programie „Gość Radia Zet” Michał Kamiński udzielił wywiadu typowego dla każdej trwającej kampanii – odnosząc się po części do politycznych rywali, po części zaś do potencjalnych sukcesów swojej partii. Jak wypadł?

 

Sprawdź!

Sprawdzone wypowiedzi

Michał Kamiński

na ile się znam na ordynacji wyborczej to ona zakazuje po pierwsze finansowania kampanii przez podmioty prawne, czyli przez firmy, kampanie mogą sponsorować tylko osoby fizyczne, a po drugie każdy materiał, który ma charakter agitacyjny powinien być wliczony do kosztów kampanii wyborczej i oznaczony jako materiał wyborczy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Regulacje dotyczące finansowania kampanii wyborczych znajdują się w Kodeksie Wyborczym obowiązującym od 2011 rok oraz  w ustawie o partiach politycznych. W rozdziale 15 zatytułowanym ‘’ Finansowanie kampanii wyborczej’’ obowiązują następujące zasady:

Art.129

§ 1. Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami.

Art. 132.

§ 1. Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wy-łącznie z funduszu wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924).

§ 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.

Wedle rozdziale 4 ‘’Finanse i finansowanie partii politycznych’’ ustawy o partiach politycznych, finansowanie partii politycznych jest jawne (Art.23a).

 

W art.24 ust.4 ustawodawca wymienia skąd partia polityczna może pozyskiwać dochody:

‘’ 1) z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;

  2) z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa;

 3) ze zbycia należących do niej składników majątkowych;’’

 

Art. 25 dopuszcza również możliwość;

1. Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej.

OSOBA FIZYCZNA – jest definiowana przez Kodeks Cywilny, jako każdy człowiek od chwili urodzenia, któremu przysługuje zdolność prawna, której pełnie nabywa z uzyskaniem pełnoletności.

 

OSOBA PRAWNA – podmiot prawa cywilnego, który nabył zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, pełna regulacja osobowości prawnej znajduje się w działe II Kodeksu Cywilnego.

 

Kampania wyborcza trwa od dnia zarządzenia wyborów do 24 godziny przed dniem odbycia się tych wyborów, kiedy to zabroniona jest agitacja, czyli ’’(…) publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.’’ [roz. 12, art.105 ust. 1]

 

Komitety wyborcze zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie pełnomocnika;

‘’Art. 142. § 1. Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada organowi wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”.

Zgodnie z art. 109 ust. 2: ‘’Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.’’

Michał Kamiński

Pani redaktor rok temu, w kampanii wyborczej PiS nie bał się oznaczyć materiału filmowego, gdzie była trumna prezydenta Lecha Kaczyńskiego tekstem „materiał wyborczy Prawa i Sprawiedliwości”

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

7 kwietnia, w trakcie trwającej już kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwośc wypuściło spot pt. Elegie “Puste miejsce”, który odwoływał się do 4 rocznicy tragedii smoleńskiej oraz jej obchodów.

Michał Kamiński

Ale dobrze, ale to się już okazało parę razy, ostatnio siedem razy pod rząd prowadził tę partię do porażek. (Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość – przyp. red.)

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Prawo i Sprawiedliwość powstało 8 czerwca 2001 r., a Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS od 2003 r. Pod jego przewodnictwem partia wystawiała swoich kandydatów w 3 wyborach samorządowych, 3 parlamentarnych, 3 do Parlamentu Europejskiego oraz w 2 wyborach na Prezydenta RP.

Poniżej znajduje się tabela prezentująca wyniki wyborów, które odbyły się po 2003 r. W tym okresie scena polityczna zaczęła się polaryzować pomiędzy dwiema najsilniejszymi partiami – Prawem i Sprawiedliwością oraz Platformą Obywatelską. Dlatego też zaprezentowane zostały wyniki, jakie w danych wyborach osiągały te dwie partie, jednakże w sytuacjach, gdy pojawiała się trzecia siła polityczna – w tabeli była ona uwzględniania w kolumnie „Inne”. Zestawienie przedstawia odsetek głosów ważnych oddanych na daną partię oraz liczbę zdobytych przez nią mandatów. Na zielono zaznaczono wyniki „wygrywające” dane wybory lub też stanowiące wynik ex aequo z drugim wynikiem.

Tabela prezentuje dane, które dostępne są na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Należy zauważyć, że nie podano jeszcze wszystkich oficjalnych wyników wyborów samorządowych z 2014 r., w związku z tym w tabeli uwzględniono te dane, które są aktualnie dostępne na stronach PKW.

wyniki_wyborów.png

 

Michał Kamiński

polską armią z osiemnastym budżetem obrony świata.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi na rok 2012 Polska ma 44 pozycje pod względem procentowego udziału wydatków na obronność w  PKB.

Dane na 2015 rok w USD informują, że Polska ma 25 budżet na obronność w skali światowej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >