Społeczne poparcie dla in vitro

20.07.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według badań CBOS 76% badanych Polaków akceptuje in vitro, ale tylko dla par pozostających w związkach małżeńskich. Trzeba natomiast zaznaczyć, że tylko 62% ankietowanych popiera in vitro dla związków nieformalnych, a jedynie 44% aprobuje in vitro dla samotnych kobiet.

Tomasz Nałęcz w swojej wypowiedzi pomija istotny dla tego zagadnienia aspekt, a mianowicie znaczące zróżnicowanie podejścia Polaków do zapłodnienia metodą in vitro w zależności od statusu społecznego rodziców. Z tego powodu wypowiedź powyższą należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.