Sprawa prof. Chazana

Nie cichną kontrowersje związane z klauzulą sumienia dla lekarzy. W ostatnich dniach na ten temat wypowiadali się Leszek Miller w Radiu Zet i Andrzej Rozenek w Radiowej Jedynce.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Otóż społeczna rada, która funkcjonuje przy każdym państwowym szpitalu nie ma takich kompetencji żeby oceniać usługi, czy jakość usług medycznych. To jest ciało, które wypowiada się w sprawach przekształceń, w sprawach planów finansowych, ale kwestie dotyczące oceny wykonywania usług medycznych są poza kompetencjami społecznej rady.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na mocy nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przy szpitalach państwowych działają rady społeczne (Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654).

 

Art. 48 jasno wyznacza cele i zdania do których został powołany ten organ:

Do zadań rady społecznej należym.in.:przedstawienie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach planu finansowego i kredytów bankowych czy dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

 

Leszek Miller

Klauzule sumienia są w prawodawstwie bardzo wielu krajów. Jest to wymóg związany ze stanowiskiem Rady Europy

Prawda Ukryj uzasadnienie

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284 ze zm.) w art. 9 ust. 1 stanowi:

 

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.

Szerzej o zagadnieniu klauzuli sumienia można przeczytać tutaj.

 

W Polsce klauzula sumienia została zapisana w  art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

 

Sama klauzula sumienia defiinowana jest jako szczególna regulacja prawna, zgodnie z którą lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem.

 

Ostatni raz temat klauzuli sumienia na forum Rady Europy był podnoszony w 2010r. Zgromadzenie Parlamentarne 7 października 2010 r. przyjęło rezolucję nr 1763 pt. „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej”.

 

Hiszpania –  kwestię tę reguluję m.in. konstytucja (nie dosłownie), ustawa z 2010 roku o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym i o dobrowolnym przerywaniu ciąży. Zawiera ona w artykule 19. klauzulę sumienia oraz jej ograniczenia czy Kodeks deontologii lekarskiej z 2011r.

Niemcy – nie ma tam jednej konkretnej regulacji, jednak o klauzuli sumienia mówią m.in. ustawa z dnia 27 lipca 1992 r. o unikaniu i pokonywaniu konfliktów związanych z ciążą czy ustawa z dnia 13 grudnia 1990 r. o ochronie embrionów.

Słowacja – ustawa z 2004 r. o opiece zdrowotnej, Kodeks etyczny pracownika służby zdrowia.

Wielka Brytania – ustawie z 1967 r. o aborcji oraz ustawie z 1990 r. o zapłodnieniu i embriologii, ustawa medyczna z 1983 r.

Włochy – klauzula sumienia jest zagwarantowana w konstytucji oraz w innych aktach prawnych, np. w ustawie z 1978 r. dotyczącej norm opieki nad macierzyństwem i dobrowolnego przerywania ciąży.

 

Andrzej Rozenek

W polskim prawie wprowadzono zapis wyznaniowy, który nazywa się klauzula sumienia. Niestety, zostało to wprowadzone w roku 96 ubiegłego wieku w czasie, kiedy rządził Polską Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W czasie rządów koalicji SLD-PSL pod przewodnictwem Włodzimierza Cimoszewicza wprowadzono zapis o klauzuli sumienia, który został zawarty w  art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Andrzej Rozenek

 

Proszę sobie wyobrazić, że w daleko bardziej liberalnej Wielkiej Brytanii lekarz, który deklaruje, że jest ortoksyjnie religijny i będzie się kierował kwestią wiary, a nie nauki i medycyny, nie może zrobić specjalizacji, po prostu, zabrania mu się robić specjalizację, bo może szkodzić pacjentom.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według wytycznych Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare na Królewskim Kolegium Położnictwa i Ginekologii student, który ze względów moralnych lub religijnych nie zgadza się na używanie środków antykoncepcyjnych nie będzie w stanie ukończyć specjalizacji na tym wydziale.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >