Świadczenia dla ofiar Holocaustu

12.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, mówi o metodach technicznych w sprawie wypłacania świadczeń kombatanckich osobom, które znajdują się poza granicami państwa. Celem nowelizacji jest zrównanie praw kombatantów w dostępie do przysługujących im świadczeń niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał specjalny komunikat w tej sprawie.  Wypłacane świadczenia kombatanckie dla kombatanta lub osoby represjonowanej wynosi ok. 400 zł miesięcznie, nie jest to jednak forma odszkodowania czy specjalnej renty. Są one kierowane do osób, które wymienione zostały w art. 1 ust. 2, art. 2 lub art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.