Czas czytania: około min.

Rok rządu Ewy Kopacz

30.09.2015 godz. 14:38

Analizie fact-check zostały poddane 52 obietnice premier Ewy Kopacz wygłoszone podczas exposé w dniu 1 października 2014 roku. Wypowiedzi te zostały zebrane, pogrupowane, a następnie sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 30 września 2015 roku.

Opublikowany w 2015 roku raport „OBIETNICE EWY KOPACZ Exposé 1 X 2014” powstał w oparciu o uproszczoną metodologię, niekompatybilną do pewnego stopnia z obecnie obowiązującą. Wykorzystywał on wówczas cztery kategorie oceny obietnic: „spełnioną”, „w trakcie”, „niespełnioną”, „nieweryfikowalne”.

Główne różnice metodologiczne polegają na przyjętym wówczas szerszym kryterium weryfikowalności złożonej obietnicy (patrz obietnica o podpisaniu umowy o wolnym handlu USA-UE), a także ocenie jako „spełnione” tych obietnic, których założenia nie weszły jeszcze w życie, pomimo uchwalenia odpowiednich ustaw (np. obietnica o załatwieniu sprawy podatkowej w dowolnym urzędzie). Poniżej zamieszczone oceny, przygotowane w oparciu o obowiązującą metodologię, różnią się więc w niektórych przypadkach od ocen zaprezentowanych w powyższym raporcie.

>>> Ewa Kopacz Expose <<< – raport wrzesień 2015  

Zawód: lekarz medycyny

Partia: Platforma Obywatelska

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowana

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania działa od 1 stycznia 2015 r. Aplikacja mobilna RSO jest dostępna od maja 2015 r. Natomiast od 1 lipca komunikaty RSO będą rozsyłane w postaci smsów jak i komunikatów na antenach TVP.

W trakcie realizacji

Dofinansowanie do monitoringu w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmowało się opracowaniem programu “Bezpieczna+”. Do jego celów należy m.in. poprawa bezpieczeństwa uczniów, a w jego uzasadnieniu jednym ze źródeł jest expose Premier RP. Zgodnie ze wstępnymi założeniami projektu w latach 2016-2018 organom prowadzącym szkoły miało być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację zadań związanych z tworzeniem, wdrożeniem i efektywnym wykorzystaniem monitoringu szkolnego (§2 ust. 2 pkt 2). 9 Administracja Regionalny System Ostrzegania Edukacja Dofinansowanie do monitoringu w szkołach Jednak w późniejszej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmowało się opracowaniem programu “Bezpieczna+”. Do jego celów należy m.in. poprawa bezpieczeństwa uczniów, a w jego uzasadnieniu jednym ze źródeł jest expose Premier RP. Zgodnie ze wstępnymi założeniami projektu w latach 2016-2018 organom prowadzącym szkoły miało być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację zadań związanych z tworzeniem, wdrożeniem i efektywnym wykorzystaniem monitoringu szkolnego (§2 ust. 2 pkt 2). 9 Administracja Regionalny System Ostrzegania Edukacja Dofinansowanie do monitoringu w szkołach Jednak w późniejszej wersji projektu przepisy poświęcone monitoringowi zostały wykreślone. Spotkał się bowiem z licznymi zastrzeżeniami m.in. Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz organizacji pozarządowych (Panoptykon). Dnia 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu bez przepisów dot. monitoringu.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów w 2015

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 dyrektorzy szkół mają obowiązek zapewnić uczniom klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Szkoły otrzymały z tego tytułu fundusze, które zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych.

W trakcie realizacji

Bezpłatny podręcznik dla wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2017

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 9 zakłada, że prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskają w roku szkolnym 2017/2018.

Zrealizowana

Program odbudowy szkolnictwa zawodowego

Dnia 7 października 2014 r. z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej rozpoczęto realizację programu “Rok Szkoły Zawodowców”. Celem programu jest przede wszystkim dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia, przy współpracy z pracodawcami. W jego ramach zdefiniowano dualny system kształcenia zawodowego, określono też podstawy programowe nowych zawodów.

W trakcie realizacji

Załatwianie sprawy podatkowej w dowolnym urzędzie

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 18 ust. 2 tego aktu prawnego stanowi, że zadania polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego będą wykonywane w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

 

W trakcie realizacji

Asystent podatnika dla mikroprzedsiębiorcy

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 19 tego aktu prawnego stanowi, że obsługa i wsparcie realizowane przez asystenta podatnika ma polegać na:

• nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji,
• udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
• udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju oraz formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 19 tego aktu prawnego stanowi, że obsługa i wsparcie realizowane przez asystenta podatnika ma polegać na:

• nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji,
• udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
• udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju oraz formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
• udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Asystent podatnika ma być wyznaczony mikroprzedsiębiorcy rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Specjalizacja urzędów skarbowych

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art 14 ust. 2 tego aktu prawnego stanowi, że niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, będą mogły być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Krąg tych podmiotów, warunki zaliczenia do odpowiedniej kategorii zostaną określone w drodze rozpor

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art 14 ust. 2 tego aktu prawnego stanowi, że niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, będą mogły być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Krąg tych podmiotów, warunki zaliczenia do odpowiedniej kategorii zostaną określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Internetowa Baza Wiedzy Administracji Podatkowej

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 17 tego aktu prawnego stanowi, że zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej nastąpi w szczególności przy wykorzystaniu Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, w której znajdą się m.in.:
• interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
• zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów, istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego,
• broszury informacyjne w sprawach podatków

Zrealizowana

Projekt nowej ordynacji podatkowej

W dniu 17 marca 2015 roku Ministerstwo Finansów opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wiadomość o udostępnieniu dla opinii publicznej “Kierunkowych założeń Ordynacji podatkowej”. Nowy projekt ordynacji tworzyła Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 roku.

Zrealizowana

Wydłużenie programu de minimis do 2016

Program de minimis został rzeczywiście wydłużony do 2016 r. , a w listopadzie 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów o pomocy dla eksportu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia (1, 2, 3) Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym zostały przyjęte 4 listopada i weszły w życie 14 listopada

Program de minimis został rzeczywiście wydłużony do 2016 r. , a w listopadzie 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów o pomocy dla eksportu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia (1, 2, 3) Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym zostały przyjęte 4 listopada i weszły w życie 14 listopada 2014 r..

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

25 mld dla polskiej przedsiębiorczości

W sprawozdaniu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2014 (str. 66) znajduje się informacja, według której w obszarze finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw Bank szacuje wartość zaangażowań w ramach Programu Inwestycje Polskie na koniec 2015 r. na kwotę blisko 25 miliardów złotych. Łączna wartość umów zawartych przez BGK w tym programie przekracza kwotę 23 mld zł.

W trakcie realizacji

Rentowne górnictwo

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała trzy instrumenty mające zapewnić ochronę polskiego górnictwa:

Koncesjonowanie sprzedaży węgla: W trakcie

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne dotycząca wprowadzenia koncesji na obrót węglem z zagranicy jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Projekt ustawy zakłada, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu węglem kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagranicą, będą musiały wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie właściwej koncesji na dalsze prowadzenie tego rodzaju działalności.

Określenie

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała trzy instrumenty mające zapewnić ochronę polskiego górnictwa:

Koncesjonowanie sprzedaży węgla: W trakcie

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne dotycząca wprowadzenia koncesji na obrót węglem z zagranicy jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Projekt ustawy zakłada, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu węglem kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagranicą, będą musiały wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie właściwej koncesji na dalsze prowadzenie tego rodzaju działalności.

Określenie wymogów jakościowych węgla: spełniona

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 października 2014 r. wprowadziła kontrolę jakości węgla kamiennego oraz jego pochodnych. Zgodnie z ustawą paliwa stałe tj. m.in. węgiel kamienny, brykiety powinny spełniać wymagania jakościowe, które określać ma rozporządzenie Ministra Gospodarki. Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży produktów niespełniających wymagań jakościowych.

Zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego: w trakcie

Nad zmianami w prawie zamówień publicznych trwają analizy prawne koordynowane przez Ministerstwo Gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Wspieranie nowoczesnych technologii węglowych

W dokumencie Śląsk 2.0. wśród kluczowych inwestycji znalazł się projekt instalacji do napowierzchniowego procesu zgazowania węgla – projekt Grupy Azoty S.A. Skarb Państwa jako akcjonariusz Grupy Azoty będzie postulował realizację projektu napowierzchniowego zgazowania węgla w zakładach w Kędzierzynie-Koźlu, któremu przyświecałby m.in. cel rozwoju czystych technologii węglowych, które wykorzystują węgiel jako surowiec przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Aktualnie spółka prowadzi analizy dotyczące ekonomicznych aspektów projektowanej inwestycji, których wyniki będą dostęp

W dokumencie Śląsk 2.0. wśród kluczowych inwestycji znalazł się projekt instalacji do napowierzchniowego procesu zgazowania węgla – projekt Grupy Azoty S.A. Skarb Państwa jako akcjonariusz Grupy Azoty będzie postulował realizację projektu napowierzchniowego zgazowania węgla w zakładach w Kędzierzynie-Koźlu, któremu przyświecałby m.in. cel rozwoju czystych technologii węglowych, które wykorzystują węgiel jako surowiec przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Aktualnie spółka prowadzi analizy dotyczące ekonomicznych aspektów projektowanej inwestycji, których wyniki będą dostępne jesienią 2015 r. W zależności od ich wyniku Skarb Państwa jako akcjonariusz spółki Azoty będzie postulował różne formy sfinansowania inwestycji, łącznie z zaangażowaniem Polskich Inwestycji Rozwojowych. Już obecnie spółka może zaangażować 300 mln złotych, które przeznaczone byłyby na realizowanie pierwszych faz projektu.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Założenia nowego prawa działalności gospodarczej

W grudniu 2014 roku Minister Gospodarki przedstawił projekt założeń projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Projekt ustawy został następnie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany w dniu 3 sierpnia 2015 roku do Sejmu. Obecnie jest przedmiotem prac parlamentarnych.

Zrealizowana

S8 z Wrocławia do Sieradza

Expose Ewy Kopacz miało miejsce 1 października 2014 r. Łódzki odcinek drogi S8, który łączy Polskę Centralną z Wrocławiem oddano do użytku 29 listopada 2014 r.. Od tej pory przejazd na trasie Łódź – Wrocław ma trwać 2 godziny. Stwierdzenie to można więc uznać za prawdziwe.

Zrealizowana

Drogi ekspresowe w 2014 roku

W 2014 r. oddano do użytku 241,2 km dróg ekspresowych, oraz podpisano umowy na budowę kolejnych 554,35 km.

W trakcie realizacji

Drogi ekspresowe w 2015 roku

Od wygłoszenia expose przez premier Ewę Kopacz w dniu 1 października 2014 r. (stan na 29 września 2015 r.): Oddano do użytku następujące odcinki dróg ekspresowych:

• Lublin Rudnik – Lublin Felin, S12 S17, 12,8 km
• Wieluń – Sieradz Południe, S8, 38,6 km
• Lublin Sławinek – Lublin Rudnik, S12 S17 S19, 10,2 km
• Bielsko-Biała Mikuszowice – Buczkowice, S69, 6,15 km
• Raczki – Suwałki Południe, S61, 12,75 km
• Sieradz Południe – Łask, S8, 33,6 km
• Poznań Rokietnica – Poznań Tarnowo Podgórne, S11, 5,3 km • Warszawa Janki – Warszawa Opacz, S8, 5,8 km
• Buczkowice – Żywiec, S69, 9,4 km
• Warszawa Po

Od wygłoszenia expose przez premier Ewę Kopacz w dniu 1 października 2014 r. (stan na 29 września 2015 r.): Oddano do użytku następujące odcinki dróg ekspresowych:

• Lublin Rudnik – Lublin Felin, S12 S17, 12,8 km
• Wieluń – Sieradz Południe, S8, 38,6 km
• Lublin Sławinek – Lublin Rudnik, S12 S17 S19, 10,2 km
• Bielsko-Biała Mikuszowice – Buczkowice, S69, 6,15 km
• Raczki – Suwałki Południe, S61, 12,75 km
• Sieradz Południe – Łask, S8, 33,6 km
• Poznań Rokietnica – Poznań Tarnowo Podgórne, S11, 5,3 km • Warszawa Janki – Warszawa Opacz, S8, 5,8 km
• Buczkowice – Żywiec, S69, 9,4 km
• Warszawa Powązkowska – Warszawa Modlińska, S8, 4,6 km

Oznacza to, że do tej pory oddano 139,2 km, tj. 55,68% z zapowiadanych 250 km. Podpisano umowy na następujące odcinki dróg ekspresowych:
• Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego, S11, 12,8 km
• Jędrzejów – granica woj. świętokrzyskiego, S7, 20 km
• Lublin Sławinek – Konopnica, S19, 9,8 km
• Miłomłyn – Ostróda Północ, S7, 9,2 km
• Obwodnica Międzyrzecza, S3, 5 km
• Obwodnica Jarocina, S11, 7,5 km
• Marki – Radzymin Południe, S8, 15,4 km
• Mielno – Gniezno Południe, S5, 18,3 km
• Nowa Sół Południe – Kaźmierzów, S3, 33,3 km
• Kaźmierzów – Lubin Północ, S3, 14,4 km
• Mężenin – Jeżewo, S8, 14,2 km
• Kurów Zachód – Puławy, S17, 11,8 km
• Nidzica Północ – Nidzica Południe, S7, 9,1 km
• Nidzica Południe – Napierki, S7, 13,6 km
• Lubin Północ – Lubin Południe, S3, 11,3 km
• Granica woj. mazowieckiego – obwodnica Zambrowa, S8, 14,91 km
• Olsztyn – Olsztynek, S51, 13,3 km
• Lubin Południe – Legnica Południe, S3, 22 km
• Sulechów – węzeł Zielona Góra, S3, 13,4 km
• Ostróda – Rychnowo, S7, 8,8 km
• Rychnowo – Olsztynek Zachód, S7, 11,25 km
• Paszków – Przeszkoda, S8, 11,6 km
• Ostróda Północ – Ostróda Południe, S7, 9,7 km
• Chęciny – Jędrzejów, S7, 21,55 km
• Radom Północ – Radom Południe, S7, 24,65 km
• Poznań Zachód – Wronczyn, S5, 16 km
• Obwodnica Garwolina – granica woj. lubelskiego, S17, 25,2 km
• Obwodnica Suwałk, S61, 12,83 km
• Goleniów – Nowogard, S6, 19,2 km

Oznacza to, że do tej pory podpisano umowy na 430,09 km, tj. 86% z zapowiadanych 500 km.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Plan budowy dróg szybkiego ruchu w latach 2014-2020

Według raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2014 roku zostało oddanych do użytku 327,8 km nowych dróg szybkiego ruchu. Wybudowano obwodnice Augustowa i Leżajska oraz zakończono budowę ostatniego odcinka obwodnicy Poznania. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w budowie było 513,5 km dróg a na kolejne 912,6 km zostały rozpisane postępowania przetargowe. Według aktualności GDDKiA w 2015 roku (stan na 29.09) zostało oddanych do użytku 19,8 km dróg szybkiego ruchu. Na dzień 29 lipca 2015 roku w budowie było 698,05 km dróg, a na etapie postępowań przetargowych była budowa 785,80 km. Ża

Według raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2014 roku zostało oddanych do użytku 327,8 km nowych dróg szybkiego ruchu. Wybudowano obwodnice Augustowa i Leżajska oraz zakończono budowę ostatniego odcinka obwodnicy Poznania. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w budowie było 513,5 km dróg a na kolejne 912,6 km zostały rozpisane postępowania przetargowe. Według aktualności GDDKiA w 2015 roku (stan na 29.09) zostało oddanych do użytku 19,8 km dróg szybkiego ruchu. Na dzień 29 lipca 2015 roku w budowie było 698,05 km dróg, a na etapie postępowań przetargowych była budowa 785,80 km. Żadna z wymienionych autostrad (A1, A2, A4) i dróg ekspresowych (S3, S5, S6, S7, S8, S17) nie została w pełni ukończona.

W dniu 8 września 2015 roku Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, który zakłada m.in. dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Szybsze połączenia kolejowe

Dnia 14 grudnia 2014 r. pociągi Pendolino należące do nowej kategorii Express InterCity Premium rozpoczęły kursowanie obsługując połączenia kolejowe: Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Katowice, Warszawa-Kraków i Warszawa-Wrocław. Od tej pory przejazd na tych trasach zadeklarowany przez przewoźnika ma wynosić:
• Warszawa – Gdańsk 2h 58min
• Warszawa – Wrocław 3h 42min
• Warszawa – Kraków 2h 28min
• Warszawa – Katowice 2h 34min

W trakcie realizacji

Nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł

Spółka PKP Intercity prowadzi obecnie program inwestycyjny, którego wartość wynosi 5,6 mld zł. Jednak dotyczy on zakupu nowych i modernizacji starych składów pociągów. Kwota przeznaczona na inwestycje w nowy tabor sięga nie 6 mld zł, a prawie 4 mld zł.

Z informacji na stronie spółki wynika, że w 2015 roku na torach pojawi się:
• 10 lokomotyw spalinowych PESA Gama o wartości 131,2 mln zł
• 20 wagonów na trasie Warszawa-Szczecin o wartości 117,9 mln zł
• 20 pociągów Flirt 3 o wartości 1 mld 621 mln zł
• 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych PesaDART o wartości 1 mld 321 mln zł
• 5 pociągów Pendo

Spółka PKP Intercity prowadzi obecnie program inwestycyjny, którego wartość wynosi 5,6 mld zł. Jednak dotyczy on zakupu nowych i modernizacji starych składów pociągów. Kwota przeznaczona na inwestycje w nowy tabor sięga nie 6 mld zł, a prawie 4 mld zł.

Z informacji na stronie spółki wynika, że w 2015 roku na torach pojawi się:
• 10 lokomotyw spalinowych PESA Gama o wartości 131,2 mln zł
• 20 wagonów na trasie Warszawa-Szczecin o wartości 117,9 mln zł
• 20 pociągów Flirt 3 o wartości 1 mld 621 mln zł
• 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych PesaDART o wartości 1 mld 321 mln zł
• 5 pociągów Pendolino o wartości około 100 mln euro

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

70% taboru PKP Intercity nowe lub zmodernizowane

Zgodnie z informacjami PKP Intercity, do końca 2015 r. 70% taboru będą stanowiły nowe albo zmodernizowane składy

Zrealizowana

Rozwój transportu miejskiego z funduszy europejskich

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 przewidują środki na rozwój transportu miejskiego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wśród swoich celów ma rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i przewiduje na jego realizację 2,3 mld euro. Podobnie Program Operacyjny Polska Wschodnia przeznczacza na niskoemisyjny i zrównoważony transport miejski kwotę 916 mln euro. Samorządy mogą uzyskać z tego tytułu dotacje w wysokości do 19,8 mln euro. Suma tych środków jest zbliżona do obiecanych 13,5 mld zł.

W trakcie realizacji

Inwestycje w porty

Jak podaje Kancelaria Premiera do 7 września 2015 r. na ten cel wydano łącznie ok. 655 mln zł, a do końca roku planowane jest wydatkowanie ok. 318,6 mln zł. Biorąc pod uwagę dotychczas wydatkowane środki daje to kwotę ok. 974 mln zł. W kolejnych latach pieniądze mają być sukcesywnie przeznaczane.

Niezrealizowana

Kodeks budowlany

Z komunikatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego wydanego 16 września 2015 roku wynika, że projekt ustawy – Kodeks Budowlany jest nadal na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. W dniu 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja obowiązującego Prawa budowlanego, która ma uprościć i przyspieszyć proces budowlany większości inwestycji budowlanych.

Zrealizowana

Program Kultura Dostępna

Projekt Kultura Dostępna został wdrożony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostępne w jego ramach programy zakładają m.in. wstęp do wybranych Muzeów Narodowych dla dzieci i studentów do 26 roku życia za 1 zł, lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, poszerzanie darmowych zasobów Narodowego Instytutu Audiowizualnego w internecie, czy też program “Kultura dostępna dla seniorów” w ramach którego osoby powyżej 60 roku życia we wrześniu 2015 r. bezpłatnie lub za symboliczną opłatą skorzystały z oferty instytucji kulturalnych.

Projekt Kultura Dostępna został wdrożony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostępne w jego ramach programy zakładają m.in. wstęp do wybranych Muzeów Narodowych dla dzieci i studentów do 26 roku życia za 1 zł, lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, poszerzanie darmowych zasobów Narodowego Instytutu Audiowizualnego w internecie, czy też program “Kultura dostępna dla seniorów” w ramach którego osoby powyżej 60 roku życia we wrześniu 2015 r. bezpłatnie lub za symboliczną opłatą skorzystały z oferty instytucji kulturalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Bez podjętych działań

Specjalny program edukacyjny dla budowania nowoczesnego patriotyzmu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie stworzyło do tej pory programu edukacyjnego, który dotyczy miejsc i muzeów historycznych, poświęcony budowaniu nowoczesnego patriotyzmu.

W trakcie realizacji

2% PKB na naukę do 2020

Wydatki budżetu państwa na naukę w roku 2015 wyniosą 7 438 mln zł, co oznacza wzrost o 690 mln zł, czyli 10,2% w porównaniu z 2014 r. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2015-2018 do celów Rady Ministrów należy podniesienie poziomu wydatków badań naukowych w Polsce na prace badawczo-rozwojowe, co może oznaczać potrzebę przyjęcia ścieżki dojścia do wielkości 2% PKB na naukę do 2020 r. Planowane wydatki budżetu państwa przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na naukę w 2016 roku mają wzrosnąć, łącznie z budżetem środków europejskich o 4% w stosunku do 2015 r.

Wydatki budżetu państwa na naukę w roku 2015 wyniosą 7 438 mln zł, co oznacza wzrost o 690 mln zł, czyli 10,2% w porównaniu z 2014 r. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2015-2018 do celów Rady Ministrów należy podniesienie poziomu wydatków badań naukowych w Polsce na prace badawczo-rozwojowe, co może oznaczać potrzebę przyjęcia ścieżki dojścia do wielkości 2% PKB na naukę do 2020 r. Planowane wydatki budżetu państwa przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na naukę w 2016 roku mają wzrosnąć, łącznie z budżetem środków europejskich o 4% w stosunku do 2015 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Program staży dla studentów w administracji publicznej

Rada Ministrów 3 marca 2015 r. przyjęła dokument zatytułowany “Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., przedłożone przez Szefa Służby Cywilnej”. Zgodnie z dokumentem, w administracji rządowej oraz jednostkach jej podległych i nadzorowanych na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym. Od czerwca 2015 r. praktyki są możliwe w ponad 1500 urzędów administracji państwowej. Oznacza to ponad 16 tysięcy miejsc

Rada Ministrów 3 marca 2015 r. przyjęła dokument zatytułowany “Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., przedłożone przez Szefa Służby Cywilnej”. Zgodnie z dokumentem, w administracji rządowej oraz jednostkach jej podległych i nadzorowanych na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym. Od czerwca 2015 r. praktyki są możliwe w ponad 1500 urzędów administracji państwowej. Oznacza to ponad 16 tysięcy miejsc praktyk. Więcej informacji można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Studia dla wybitnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2016 r. wystartuje rządowy program “Studia dla wybitnych”. Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Na realizację tego celu ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł z budżetu państwa. Do 2025 r. rząd wyda na program 336 mln zł. Udzielone wsparcie będzie bezzwrotne jeżeli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwenci będą odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2016 r. wystartuje rządowy program “Studia dla wybitnych”. Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Na realizację tego celu ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł z budżetu państwa. Do 2025 r. rząd wyda na program 336 mln zł. Udzielone wsparcie będzie bezzwrotne jeżeli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwenci będą odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez okres 5 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

2% PKB na obronność

W dniu 22 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Akt prawny stanowi, że: “Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego”. Jego zastosowanie jest przewidziane po raz pierwszy do ustawy budżetowej na rok 2016. Rada Ministrów w dniu 7 września 2015 roku przyjęła wstępny projekt u

W dniu 22 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Akt prawny stanowi, że: “Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego”. Jego zastosowanie jest przewidziane po raz pierwszy do ustawy budżetowej na rok 2016. Rada Ministrów w dniu 7 września 2015 roku przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Zaplanowano w nim wydatki na obronę narodową uwzględniając minimum 2% PKB, podniesione o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do roku 2015, do poziomu 35,7 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Dodatkowe 39 mln zł dla żołnierzy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych doszło do jego zwiększenia po upływie 15 lat służby wojskowej. Dodatek został powiększony za każdy następny rok o 1% kwoty uposażenia zasadniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia zmiana dotyczy około 30 tysięcy żołnierzy zawodowych, posiadających staż służby wojskowej powyżej 15 lat, a jej roczny koszt oszacowano na około 39 milionów złotych, które zostały wygo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych doszło do jego zwiększenia po upływie 15 lat służby wojskowej. Dodatek został powiększony za każdy następny rok o 1% kwoty uposażenia zasadniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia zmiana dotyczy około 30 tysięcy żołnierzy zawodowych, posiadających staż służby wojskowej powyżej 15 lat, a jej roczny koszt oszacowano na około 39 milionów złotych, które zostały wygospodarowane w wyniku przekształceń wewnętrznych struktury kadry zawodowej tj. wskutek zmniejszenia liczby oficerów, a zwiększenia liczby szeregowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Otwarcie Centrum Weterana

Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju zostało oficjalnie otworzone 21 grudnia 2014 r.

Niezrealizowana

Plan Wzmocnienia Bezpieczeństwa Państwa

Plan Wzmocnienia Bezpieczeństwa Państwa został opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy udziale innych resortów, a do zakończenia prac nad nim doszło 18 listopada 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument 9 grudnia 2014 r., a premier Ewa Kopacz przedstawiła go członkom Rady Bezpieczeństwa Narodowego na posiedzeniu 10 grudnia 2014 r. Oprócz obiecanego w expose terminu nie dotrzymano również zapewnienia o prezentacji jego treści opinii publicznej. Została on objęty klauzulą tajności.

W trakcie realizacji

Zwiększona obecność wojskowa USA w Polsce

Dnia 23 czerwca 2015 r. zastępca sekretarza Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ashton Carter podczas wizyty w Estonii ogłosił, że do nowych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Polski) trafi ciężki amerykański sprzęt wojskowy, m.in. w postaci czołgów oraz artylerii. Jest to jeden z przejawów zwiększonej obecności wojskowej USA w Polsce. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak potwierdził wcześniej, że rozmowy ze stroną amerykańską są na ten temat prowadzone.

Zrealizowana

Waloryzacja emerytur

Dnia 1 marca 2015 r. doszło do waloryzacji emerytur i rent na poziomie minimum 36 złotych w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w której dokonano zmiany sposobu waloryzacji z procentowej na kwotowo-procentową. Łącznie koszt waloryzacji wyniósł ok. 3,7 mld złotych.

Zrealizowana

Dzienne domy opieki dla seniorów

Rada Ministrów dnia 17 marca 2015 r. przyjęła program Senior-WIGOR. Zgodnie z jego założeniami Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora – połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki oraz gabinetu rehabilitacyjnego.

Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym (do wysokości

Rada Ministrów dnia 17 marca 2015 r. przyjęła program Senior-WIGOR. Zgodnie z jego założeniami Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora – połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki oraz gabinetu rehabilitacyjnego.

Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym (do wysokości 200 zł miesięcznie). Co najmniej 2/3 kosztów pokryte zostaną ze środków własnych jednostek samorządu, w tym środków pochodzących od beneficjentów ostatecznych (seniorów lub ich rodziny). W 2015 r. planowane jest powstanie lub doposażenie ok. 100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów każda.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Złotówka za złotówkę

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dzięki niej rodzinom, które przekroczą próg dochodowy świadczenia będą obniżane stopniowo wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• samotnego wychowywania dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• kszt

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dzięki niej rodzinom, które przekroczą próg dochodowy świadczenia będą obniżane stopniowo wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• samotnego wychowywania dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• rozpoczęcia roku szkolnego,
• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Urlopy rodzicielskie

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona wprowadzenie nowego świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci: świadczenia rodzicielskiego, przysługujące osobom które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenie); wprowadzenia minimalnej wysokości wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz proponowanego świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 z

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona wprowadzenie nowego świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci: świadczenia rodzicielskiego, przysługujące osobom które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenie); wprowadzenia minimalnej wysokości wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz proponowanego świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 zł. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez okres:
• 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka
• 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci
• 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci
• 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci
• 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Budowa żłobków i przedszkoli w 2015

Rząd w roku 2015 faktycznie zwiększył nakłady o 50 milionów złotych na utworzenie nowych miejsc w żłobkach względem roku 2014. Dodatkowe 20 mln zł zostało przekazane gminom na rzecz utworzenia nowych miejsc w tych placówkach. Kolejne 19 mln zostało przekazane dla podmiotów niegminnych oraz 11 mln zostało przeznaczone na rzecz opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnie.

W trakcie realizacji

Przyzakładowe żłobki i przedszkola

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada ona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie. Ustawa przewiduje zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów limitowanych wydatków, w kwocie nie przekraczającej 400 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszonych prz

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada ona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie. Ustawa przewiduje zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów limitowanych wydatków, w kwocie nie przekraczającej 400 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszonych przez podatnika na prowadzenie przyzakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł w przypadku przedszkola, oraz na dopłaty w powyższej wysokości dla dzieci pracowników uczęszczających do innej placówki, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł, np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wprowadza także zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych: świadczeń, które nie są sfinansowane z ZFŚS, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci pracowników lub uczęszczania dzieci pracowników do żłobka (klubu dziecięcego) – w kwocie 400 zł lub przedszkola – w kwocie 200 zł, świadczeń otrzymanych z ZFŚS związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem objęte są świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Ustawa antykryzysowa

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy umożliwiła ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w następstwie wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów, kwotę 500 mln zł, z tego 250 mln zł w 2015 r. oraz 250 mln zł w 2016 r. Przedsiębiorcy mogą wystąpić do marszałka województwa (działającego w jego imieniu dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy) o środki na:

• wypłatę świadczeń na częściowe

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy umożliwiła ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w następstwie wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów, kwotę 500 mln zł, z tego 250 mln zł w 2015 r. oraz 250 mln zł w 2016 r. Przedsiębiorcy mogą wystąpić do marszałka województwa (działającego w jego imieniu dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy) o środki na:

• wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
• wypłatę świadczeń na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowane są ponadto koszty szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w szczególności koszty:

• należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia,
• przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach,
• badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia,
• obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

W trakcie realizacji

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Dopiero w styczniu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki z tego Funduszu (administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego) mają być wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Wysokość wpłat ustalono na poziomie 0,2% wartości netto nabywanych produktów rolnych. Projekt został skierowany do Sejmu i jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych.

Zrealizowana z opóźnieniem

Informacja o polityce zagranicznej

Expose ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny miało miejsce 6 listopada 2014 r. (Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015), a nie jak obiecywała Ewa Kopacz pod koniec października. Kolejne takie wystąpienie odbyło się 23 kwietnia 2015 r. Należy jednak uznać to zobowiązanie za zrealizowane, gdyż minister Schetyna faktycznie przedstawił wizję swojej polityki zagranicznej.

Zrealizowana

Stanowisko rządu w sprawie emisji CO2

W konkluzjach Rady Europejskiej ze szczytu odbywającego się w październiku 2014 r. znajdują się zapisy stwierdzające, iż przydział bezpłatnych uprawnień emisji CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% nie wygaśnie w 2019 r. a będzie obowiązywał do 2030 r. Umożliwiło to przekazywanie praw do emisji CO2 dla sektora elektro-energetycznego za darmo do 2030 r. W rezultacie, sektor ten nie będzie narażony na dodatkowe opłaty związane z emisją CO2 po 2019 r. jak było ustalone na szczycie Rady Europejskiej w 2008 r. Ponadto ustalono, iż utrzymane zostaną zachęty dla przemysłu w zakresie

W konkluzjach Rady Europejskiej ze szczytu odbywającego się w październiku 2014 r. znajdują się zapisy stwierdzające, iż przydział bezpłatnych uprawnień emisji CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% nie wygaśnie w 2019 r. a będzie obowiązywał do 2030 r. Umożliwiło to przekazywanie praw do emisji CO2 dla sektora elektro-energetycznego za darmo do 2030 r. W rezultacie, sektor ten nie będzie narażony na dodatkowe opłaty związane z emisją CO2 po 2019 r. jak było ustalone na szczycie Rady Europejskiej w 2008 r. Ponadto ustalono, iż utrzymane zostaną zachęty dla przemysłu w zakresie innowacji, a obciążenia administracyjne nie zwiększą się. Uwzględniona została również kwestia zapewnienia przystępnych cen energii. Ewa Kopacz była jedną z osób negocjujących powyższe ustalenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Zabieganie o podpisanie umowy o wolnym handlu UE-USA

Mimo dużego stopnia ogólności tego stwierdzenia, można uznać słowa Ewy Kopacz za spełnione. Materiały ze strony Kancelarii Premiera wskazują na to, że Polska aktywnie działa na rzecz stworzenia strefy wolnego handlu USA z Unią Europejską, należąc do formuły “Friends of TTIP” i uczestnicząc w jej rozmowach.

Bez podjętych działań

Zabieganie o solidarność energetyczną w UE

W okresie rządów Ewy Kopacz miały miejsce dwa ważne zdarzenia związane z solidarnością energetyczną. W lutym 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię budowy unii energetycznej. We wrześniu 2015 r. europejskie koncerny podpisały z Gazpromem umowę o rozbudowie gazociągu Nord Stream 2. Komisja Europejska zajmuje się badaniem kontraktu pod względem zachowania bezpieczeństwa energetycznego UE. Jednak powyższe okoliczności nie pozwalają nam ocenić zabiegów rządu Ewy Kopacz w tym przedmiocie.

W trakcie realizacji

Program Prawo dla każdego

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dotyczy ona powstania sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatami nieodpłatnie poinformują, jak rozwiązać konkretny problem prawny, czy też pomogą przygotować pismo procesowe. Z bezpłatnego poradnictwa prawnego będą mogły skorzystać przede wszystkim osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby po 65. roku życia, weterani i kombatanci. Obejmie ono także oso

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dotyczy ona powstania sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatami nieodpłatnie poinformują, jak rozwiązać konkretny problem prawny, czy też pomogą przygotować pismo procesowe. Z bezpłatnego poradnictwa prawnego będą mogły skorzystać przede wszystkim osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby po 65. roku życia, weterani i kombatanci. Obejmie ono także osoby, które znalazły się w szczególnie ciężkich sytuacjach życiowych, np. ofiary klęsk żywiołowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Zrealizowana

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Program Szybka terapia onkologiczna zaczął obowiązywać w styczniu 2015 r. Jak czytamy w informacjach: “Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy”. Jeśli chodzi o pakiet kolejkowy, to składa się on z 3 ustaw które zostały ogłoszone w sierpniu 2014 r.: Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia i Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ta ostatn

Program Szybka terapia onkologiczna zaczął obowiązywać w styczniu 2015 r. Jak czytamy w informacjach: “Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy”. Jeśli chodzi o pakiet kolejkowy, to składa się on z 3 ustaw które zostały ogłoszone w sierpniu 2014 r.: Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia i Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ta ostatnia weszła w życie 1 stycznia 2015 r., jednak część przepisów weszła w życie również z dniem ogłoszenia tj. 28 sierpnia 2014 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Częściowo zrealizowana

Instytut Geriatrii

Rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające Instytut Geriatrii zostało przyjęte przez rząd 25 sierpnia 2015 r. Dotyczy jednak nie powstania, a reorganizacji istniejącego Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, która polega na rozszerzeniu przedmiotu działalności Instytutu oraz zmianie nazwy. Do podstawowej działalności Instytutu Reumatologii należy teraz m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a także uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia, w obszarze geriatrii oraz dyscyplin pokrewnych.

Zrealizowana

Rezydentury dla młodych lekarzy

Postępowanie kwalifikacyjne na rezydentury odbywa się w terminach: 1-31 marca 2015 r. oraz 1-31 października 2015 r.. Zgodnie z informacją ze strony Ministerstwa Zdrowia w 2015 r. minister przyznał ponad 6,5 tysiąca rezydentur, z czego 5746 w październiku (1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych i 3866 miejsca w pozostałych dziedzinach), czym spełnił obietnicę z expose premier Ewy Kopacz. W porównaniu z ubiegłorocznym postępowaniem liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie.

Zrealizowana

Likwidacja niezdrowego jedzenia ze szkół

Dnia 1 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zgodnie z którą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych sprzedawane mogą być jedynie te produkty, które zostały zaklasyfikowane jako środki spożywcze przeznaczone do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Grupy środków spożywczych nadających się do sprzedaży określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia. Podobnie mając na względzie normy żywienia dzieci i młodzieży oraz wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych, określa on

Dnia 1 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zgodnie z którą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych sprzedawane mogą być jedynie te produkty, które zostały zaklasyfikowane jako środki spożywcze przeznaczone do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Grupy środków spożywczych nadających się do sprzedaży określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia. Podobnie mając na względzie normy żywienia dzieci i młodzieży oraz wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych, określa on wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Ponadto, ustawa zabrania reklamy i promocji na terenie tych placówek produktów nieobjętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub