Strona główna Obietnice wyborcze Program “Przyjazna Polska

Program “Przyjazna Polska

Program “Przyjazna Polska

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Następne pole naszych działań to program Przyjazna Polska. Miarą dojrzałości państwa jest to, jak traktuje i opiekuje się swoimi słabszymi obywatelami. Naszym wielkim zadaniem będzie stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzisiaj wiele osób z niepełnosprawnościami wciąż nie ma możliwości w pełni funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. Seniorom i emerytom będziemy nadal pomagać w najróżniejszy sposób. Dlatego rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska. Projekt na kolejne lata, projekt który usunie bariery infrastrukturalne i prawne utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa.

Exposé premiera Mateusza Morawieckiego, 12 grudnia 2017 r.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Exposé premiera Mateusza Morawieckiego, 12 grudnia 2017 r.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica stworzenia programu skierowanego do seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami została złożona przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé z 12 grudnia 2017 r. W trakcie przemówienia premier Morawiecki zapowiedział rozpoczęcie adresowanego do tych grup projektu Przyjazna Polska, “który usunie bariery infrastrukturalne i prawne utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa”. Na mocy uchwały nr 102/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła Rządowy Program Dostępność Plus, który – choć pod inną nazwą – ma odpowiadać na potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami wskazane w exposé. Zgodnie z decyzją rządu, koordynacja wykonania programu została powierzona ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Program został rozpisany na lata 2018-2025.

Zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju program Dostępność Plus ma być realizowany w dwóch wymiarach. Po pierwsze, zakłada trwałe włączenie problematyki dostępności do wszystkich polityk publicznych za pośrednictwem takich działań, jak wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych (standardów dostępności), inwestycje w wiedzę czy stworzenie lepszych możliwości rozwoju nowych technologii oraz produktów i usług opartych na zasadzie uniwersalnego projektowania. Po drugie, program obejmuje inwestycje budowlane, transportowe i technologiczne zorientowane na likwidację barier uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z istniejących budynków użyteczności publicznej, zasobu mieszkaniowego, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych i usługi o charakterze powszechnym. Powyższe działania mają uwzględniać 8 obszarów: architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.

Środki na realizację programu Dostępność Plus pochodzą w ok. 84 proc. z publicznych środków zagranicznych, w tym z funduszy unijnych, publicznych środków krajowych (ok. 10 proc.), w tym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz ze środków prywatnych (ok. 6 proc.). Blisko 90 proc. planowanych nakładów finansowych wynika z już realizowanych lub planowanych zadań. Oznacza to, że tylko 2,4 mld z zakładanych w budżecie programu 23,2 mld złotych będzie dodatkowo zaangażowanych do realizacji programu. W ramach realizacji założeń programu, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace nad ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która wdraża unijną dyrektywę z 26 października 2016 r. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2018 r. i przekazany do Sejmu, który przyjął ustawę a następnie część poprawek wniesionych przez Senat. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 15 kwietnia 2019 r. i zaczęła obowiązywać po upływie 14 dni. W dniu 23 listopada 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o dostępności, która określa obowiązki podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Projekt został zatwierdzony przez Radę Ministrów i przedstawiony Sejmowi 27 czerwca 2019 r. Sejm uchwalił projekt ustawy niemal jednogłośnie i przekazał go Senatowi, który nie wniósł poprawek. 14 sierpnia prezydent podpisał ustawę.

Ponadto na mocy zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20 grudnia 2018 r. utworzona zo- stała Rada Dostępności, która jest organem pomocniczym Ministra. Do zadań Rady należą m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących dostępności, rekomendowanie sposobu realizacji zadań określonych w programach na rzecz poprawy dostępności, a także formułowanie zaleceń w przedmiocie zmiany przepisów w zakresie dostępności. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 50 członków posiadających kompetencje, doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie dostępności. Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 25 lutego 2019 r.

Dodatkowo zainicjowano Partnerstwo na rzecz dostępności, które w chwili obecnej obejmuje ponad 150 sygnatariuszy. Rozpisano też pierwsze konkursy na poprawę dostępności. Według in- formacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w wyniku działań podjętych do dnia 13 sierpnia br. środki zaangażowane w realizację programu Dostępność Plus osiągnęły kwotę blisko 617 mln złotych, przy czym środki zakontraktowane lub pozostające w trakcie kontraktacji w wyniku podpisanych do tej pory umów oraz ogłoszonych konkursów stanowiły 560 mln złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!