Strona główna Obietnice wyborcze Większe nakłady finansowe na opiekę nad zabytkami – Obietnice PiS

Większe nakłady finansowe na opiekę nad zabytkami – Obietnice PiS

Większe nakłady finansowe na opiekę nad zabytkami – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Niezbywalnym elementem polskiej tożsamości są nasze zabytki materialne i dziedzictwo niematerialne. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość opowiada się zdecydowanie za większym zaangażowaniem państwa w opiekę nad zabytkami. W najbliższych czterech latach – o ile będziemy mieli na to wpływ – Polska zwiększy co najmniej dwukrotnie nakłady z budżetu centralnego na opiekę nad zabytkami. W ostatnim czasie przeznaczyliśmy rekordowe kwoty na ochronę zabytków, dochodzące do ponad 140 mln zł rocznie z budżetu MKiDN (gdy w 2015 roku było to tylko 97 mln zł).

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Dziedzictwo Polski. Co do niego należy?

programie PiS z 2019 roku znalazła się obietnica dotycząca zabytków materialnych i dziedzictwa niematerialnego (s. 220–221). Do tego drugiego należą zwyczaje, przekaz ustny, wiedza czy też umiejętności. Istnieje lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego kraju, na której znalazł się taniec polonez, bartnictwo czy też chodzenie z kozą na Kujawach.

Z kolei zabytki materialne to m.in. zabytki nieruchome, określone przez ustawę z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 3: „Zabytek nieruchomy to nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości […] będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.

Wydatki państwa na zabytki

Partia rządząca zapewniała, że zwiększy wydatki państwa na opiekę nad zabytkami. Czy to się udało?

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o informację na temat kwot, jakie przeznaczono na opiekę nad zabytkami w latach 2015–2023. Uzyskane informacje o kwotach przeznaczonych przez ministerstwo na dofinansowanie działań podejmowanych w ramach projektów ochrony zabytków przedstawiamy na wykresie:

Wykres przedstawiający finansowanie ochrony zabytków w latach 2015-2023.

Środki przeznaczone przez MKiDN na ochronę zabytków w latach 2015-2023

Jak wynika z udostępnionych nam danych, w 2015 roku na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydano ponad 97 mln zł. Od tego czasu nastąpił znaczący wzrost.

Według przekazanych nam danych w obecnym roku na realizację programu przewidziano 201 mln zł. Później na stronie ministerstwa pojawiła się informacja o kwocie 234 mln zł. W 2022 roku wydano 221 mln zł. W 2019 roku, z którego pochodzi analizowana przez nas obietnica, na ochronę zabytków przeznaczono ponad 150 mln zł.

Między 2019 a 2023 rokiem (do tej pory) nie doszło więc do podwojenia kwoty wydatków na ten cel. Nakłady wzrosły od około 34 proc. do 56 proc. (w zależności od źródła). Dlatego obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną.

Resort kultury wskazuje, że do końca roku kwota dofinansowania ochrony zabytków jeszcze wzrośnie. Na początku lipca wiceminister kultury Jarosław Sellin zapowiedział, że wydatki na program mogą sięgnąć 250 mln zł. Wówczas będziemy mogli mówić o wzroście o około 66 proc. w ciągu czterech lat. 

Ochrona a opieka nad zabytkami

Na czym polega opieka nad zabytkami? Zgodnie z ustawą z 2003 roku zakłada ona zapewnienie następujących warunków:

 • naukowego badania i dokumentowania zabytków;
 • prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy za­bytkach;
 • zabezpieczenia i utrzymania zabytków oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie;
 • korzystania z zabytków w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości;
 • popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla hi­storii i kultury.

Ustawa rozdziela pojęcia „ochrony” i „opieki” nad zabytkami. Ochrona obejmuje takie działania jak:

 • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
 • zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek na wartości zabyt­ków;
 • udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
 • przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za gra­nicę;
 • kontrola stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
 • uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym oraz przy kształtowaniu środowiska.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!