Strona główna Obietnice wyborcze Wyrównanie dopłat dla rolników do średniej UE – Obietnice PiS

Wyrównanie dopłat dla rolników do średniej UE – Obietnice PiS

Wyrównanie dopłat dla rolników do średniej UE – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W 2020 roku – jeżeli wygramy wybory – rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzysta pierwszą prawną i polityczną możliwość i doprowadzi do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do średniego poziomu w całej UE. Działania polityczne zmierzające do osiągnięcia tego celu są już prowadzone i w 2020 roku doprowadzimy je do skutecznego finału.

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Dopłaty dla rolników

Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na podstawie liczby hektarów upraw, którymi dysponują. Płatności te przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo, prowadzącemu działalność rolniczą.

Przez hektar kwalifikujący się do dopłat rozumie się m.in.:

  • użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który wnioskuje się o płatności, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub są w przeważającej mierze wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej,
  • obszary objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi (jeżeli wymogi określone dla tych zobowiązań przewidują możliwość wykonywania zabiegów agrotechnicznych co drugi rok).

Rada Europejska o płatnościach bezpośrednich

Jeszcze w 2020 roku Rada Europejska ustaliła, że mechanizm konwergencji zewnętrznej płatności bezpośrednich ma być kontynuowany. Polega on na stopniowym wyrównywaniu płatności bezpośrednich w państwach, w których płatności te są niższe niż 90 proc. średniej unijnej. 

Różnica między średnim poziomem płatności w poszczególnych państwach członkowskich a średnią UE zostanie zmniejszona o 50 proc. w sześciu corocznych etapach mających swój początek w 2022 roku. Ponadto ustalono, że w 2022 roku wszystkie państwa członkowskie otrzymają co najmniej 200 euro za hektar. Z kolei do 2027 roku wszystkie państwa osiągną płatności na poziomie co najmniej 215 euro za hektar.

Programy umożliwiające zwiększenie dopłat dla rolników

W WPR funkcjonuje podział na dwa filary. Pierwszy filar dotyczy wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (WORR) oraz płatności bezpośrednich dla rolników. Drugi filar z kolei obejmuje politykę rozwoju obszarów wiejskich (ROW). 

Jak w 2020 roku wskazał w odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski, kolejną zmianą zatwierdzoną przez Radę Europejską było zwiększenie elastyczności między filarami WPR z 15 proc. do 30 proc. dla państw, których płatności bezpośrednie są niższe niż 90 proc. średniej UE. Oznacza to, że na cel płatności bezpośrednich niektóre państwa (w tym Polska) mogą przeznaczać większe kwoty.

Ponadto w odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazano, że na rzecz wsparcia bezpośredniego rolników od 2022 roku z budżetu krajowego realizowana jest Uzupełniająca Płatność Podstawowa (UPP). Obejmuje ona „najważniejsze rośliny uprawne, jak również grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa”.

Dopłaty dla polskich rolników na drodze do zrównania ze średnimi dopłatami w UE

MRiRW w odpowiedzi informuje, że dzięki transferowi środków z II filaru WPR, przywróceniu UPP oraz utrzymaniu płatności redystrybucyjnej już w 2022 roku rolnicy posiadający gospodarstwo o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych mogli uzyskać płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE.

Jak w ubiegłym roku wskazał ówczesny minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, dzięki kontynuacji UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną i rozszerzeniu programu na rolników z gospodarstwem o wielkości od 1 do 30 ha średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97 proc. gospodarstw w 2023 roku będzie przynajmniej równy przeciętnej unijnej.

Nam ministerstwo przekazało natomiast, że średni poziom wsparcia bezpośredniego na hektar dla 97 proc. gospodarstw będzie w tym roku równy lub wyższy od średniej dla UE, ale w odniesieniu do gospodarstw o wielkości do 50 ha.

Obietnica została zrealizowana częściowo

W programie zapowiedziano zakończenie prac nad wyrównywaniem dopłat w 2020 roku. Jednak dopiero w 2022 roku udało się wyrównać poziom dopłat ze średnią unijną w przypadku gospodarstw od 3 do 30 ha. Według zapowiedzi w tym roku niemal 100 proc. gospodarstw otrzyma dopłatę bliską poziomowi ze średniej unijnej. Jednak informacje dotyczące wielkości gospodarstw, których ma dotyczyć wyrównanie, są niespójne (1, 2). 

Niemniej, mimo opóźnienia, udało się doprowadzić do sytuacji, w której przynajmniej część gospodarstw otrzymuje wsparcie na poziomie średniej UE. W związku z tym obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!