Strona główna Wypowiedzi Czy Europejski Bank Inwestycyjny będzie inwestował w elektrociepłownie?

Czy Europejski Bank Inwestycyjny będzie inwestował w elektrociepłownie?

Czy Europejski Bank Inwestycyjny będzie inwestował w elektrociepłownie?

Robert Cyglicki

Europejski Bank Inwestycyjny nie będzie finansował sektora węglowego zgodnie z nową polityką środowiskową. Może inwestować jedynie w elektrociepłownie, które mają odpowiedni wskaźnik sprawności energetycznej i emisyjności.

The European Investment Bank will not finance coal sector in line with the new environmental policy. It can only invest in heat and power plants, which have a proper indicator of energy efficiency and emission.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dnia 24 czerwca 2013 roku Europejski Bank Inwestycyjny wydał propozycje wytycznych, jakimi będzie się kierował, finansując inwestycje w energetykę. Według tego dokumentu, Bank planuje w przeznaczyć około 90% środków, którymi dysponuje na potrzeby finansowania odnawialnych źródeł energii, sieci energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej. W lipcu 2013 roku wydany został również dokument, będący uzupełnieniem wytycznych, w którym określony został limit emisji CO2 dla elektrowni, które mogłyby być w przyszłości finansowane przez Bank. Limit ten wynosi 550 kg CO2/ kWh produkowanej energii i oznacza, że Bank nie planuje inwestować w elektrownie węglowe, ponieważ, jak wynika z raportu Greenpeace, nawet elektrownie opalane najczystszym węglem emitują CO2 w ilości przekraczającej 700 g/kWh. W kredytów EBI będą mogły jednak korzystać wysokosprawne elektrociepłownie, ponieważ Unia Europejska wspiera kogenerację, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

On June 24, 2013,   the European Investment Bank issued proposals for guidelines, which it will be guided by when funding investments in the energy sector. According to this document, the Bank plans to allocate about 90% of the resources available for the financing of renewable energy sources, energy networks and energy efficiency improvements. In July 2013 a document was released, which complements the guidelines and defines a limit of CO2 emissions for power plants, that, in the future, could be financed by the Bank. This limit is 550 kg CO2/kWh of produced energy, and means that the Bank does not plan to invest in coal plants, because, according to Greenpeace report, even the cleanest coal-fired power plants emit CO2 in excess of 700 g / kWh. The EIB loans will be able, however, to use high-efficiency power plants, because the European Union is supporting cogeneration, i.e. simultaneous production of electricity and heat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!