Elżbieta Rafalska o dzietności

14.12.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych The World Factbook z roku 2015 współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,33 i rzeczywiście Polska zajmuje 216. pozycję na 224 miejsca w zestawieniu. Należy odróżnić współczynnik dzietności, określający liczbę urodzonych dzieci przypadającą na jedną kobietę w wieku rozrodczym, od współczynnika urodzeń, który ukazuje liczbę urodzonych dzieci przypadających na tysiąc mieszkańców w danym roku. Współczynnik urodzeń w Polsce w roku 2015 wyniósł 9,74 promila. Pod tym względem Polska zajęła 200. miejsce w zestawieniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.