Elżbieta Rafalska o emeryturze minimalnej

09.04.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2015 roku (czyli na początku rządów Zjednoczonej Prawicy) emerytura minimalna wynosiła 880,45 zł, obecnie wynosi ona 1100 złotych, czyli o 24,9% więcej.

W latach 2015-2019 wysokość emerytury minimalnej wynosiła

Zgodnie z Ustawą emeryturach i emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura minimalna jest wyznaczana przez rząd jako świadczenie najniższe, które musi być wypłacane osobom, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz mają wymaganą liczbę lat składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn), przy czym liczba lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ składkowych. Jest przyznawana jeżeli podstawy wymiaru emerytury danej osoby nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Powyższą wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ emerytura minimalna w 2019 roku jest o niecałe 25% wyższa od emerytury minimalnej z roku 2015.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.