Ile gospodarstw domowych w Polsce pozbawionych jest toalety?

10.07.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych z roku 2017, podanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce było 14 mln 440 tys. mieszkań z czego w 13 mln 536 tys. mln znajdował się ustęp, a w 13 mln 200 tys. łazienka. Oznaczało to, iż łączna liczba gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do toalety, wbrew temu, co sugeruje R. Biedroń,  nie przekroczyła miliona – wyniosła ona bowiem około 904 tys. gospodarstw domowych. Choć dane te są zbliżone do miliona, R. Biedroń nie używa w swojej wypowiedzi adekwatnego i akceptowalnego z punktu widzenia przytoczonych faktów zaokrąglenia („około”, „mniej więcej”). Wykorzystane w wypowiedzi słowo „ponad” w sposób istotny zafałszowuje przekaz, wyolbrzymia skalę problemu, co sprawia, że nie można jej uznać za mieszczącą się w marginesie błędu.

Zgodnie z powyższym, uznajemy ją za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.