Strona główna Wypowiedzi Ile jest w Polsce osób powyżej 60 roku życia?

Ile jest w Polsce osób powyżej 60 roku życia?

Ile jest w Polsce osób powyżej 60 roku życia?

Joanna Borowiak

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Dziś 9 mln osób w Polsce ma więcej niż 60 lat. Według prognoz do 2050 r. liczba ta ma wzrosnąć do blisko 14 mln.

Posiedzenie Sejmu, 19.11.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 19.11.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Joanna Borowiak w swojej wypowiedzi odwołała się do Prognozy Gus na lata 2014-2050 oraz do Rocznika Demograficznego Polski na rok 2019.  Poruszyła kwestię starości wśród Polaków oraz problemu zwiększonej ilości osób starszych w polskim społeczeństwie. 

Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w Roczniku Demograficznym 2019, w 2018 roku populacja osób po 60. roku życia wyniosła 9,39 miliona. Jest to 24,5% populacji całego kraju. Populacja osób powyżej 65. roku życia wynosi 6,6 miliona osób co daje 17,2% całej populacji kraju. 

Z kolei według opracowanej przez GUS w 2014 roku Prognozy ludności na lata 2014-2050, populacja osób powyżej 65 roku życia wyniesie w 2050 roku 11,1 mln. Ogólna populacja Polski ma wynosić 33,95 miliona osób. Populacja osób powyżej 65 roku życia wyniesie aż 32,7% osób zakładając średni (najbardziej prawdopodobny) scenariusz.

Jest to naturalny proces demograficzny, który następuje z powodu falowania struktury demograficznej mającej miejsce do lat 90-tych XX wieku. Z uwagi na powojenny wyż urodzeń liczba osób starszych zmierza ku górze piramidy struktury wieku. Trwał on do 1958 roku a w 1954 roku urodziło się prawie 800 tysięcy dzieci. Twórcy prognozy ludności pozostawili adnotację opisującą procesy mające miejsce w dynamice ludności na kolejne lata, które są efektem wyżów i niżów powojennych. 

Dramatyczny wzrost liczby osób starszych wystąpi już w pierwszych latach prognozy – w 2015 r. 65 lat ukończą osoby urodzone w 1950 r., w kolejnych latach populację ludzi starszych będą zasilały bardzo liczne roczniki wyżu urodzeń z lat 50-tych. Przebieg zmian liczebności subpopulacji w wieku 65+ pokrywa się z występowaniem wyżów i niżów urodzeń w II połowie ubiegłego stulecia. Po 2020 r. dynamika procesu ulegnie spowolnieniu aż do 2035 r. Od tego momentu do 2050 r. nastąpi ponownie znaczne zwiększenie liczebności tej grupy wieku (konsekwencja wchodzenia w wiek starszy licznych roczników 1970 – 1985)

Prognoza nie podaje jednak szczegółowych danych dla osób powyżej 60 roku życia. Te informacje, co istotne – również bazujące na omówionej powyżej Prognozie, znaleźć można w innym dokumencie przygotowanym przez GUS, a mianowicie Notatce przygotowanej na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia”. Pochodzi ona z lutego 2016 roku.

Zgodnie z tym opracowaniem, w 2050 roku Polskę zamieszkiwać będzie 13,7 mln osób powyżej 60 roku życia, co stanowić będzie 40,4% ogółu populacji.

Dane te pokrywają się z informacjami przytoczonymi przez Joannę Borowiak, przez co uznajemy jej wypowiedź za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!