Strona główna Wypowiedzi Ile młodych Polek pracuje na umowach na czas określony?

Ile młodych Polek pracuje na umowach na czas określony?

Ile młodych Polek pracuje na umowach na czas określony?

Barbara Socha

Prawo i Sprawiedliwość

My dzisiaj mamy taką sytuację, że 1/3 kobiet, które są w tym wieku najintensywniejszej prokreacji, czyli między 25 a 30 rokiem życia, pracuje na umowy na czas określony.

Gość Wydarzeń, 18.06.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 18.06.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” w czwartym kwartale 2017 roku dokładnie 30 proc. kobiet w wieku 25-34 lata posiadało umowę na czas określony. W grupie mężczyzn w tym samym wieku odsetek ten był niższy i wyniósł 25 proc.
 • W ramach „Strategii Demograficznej 2040”, czyli rządowego programu mającego na celu podniesienie poziomu dzietności, przewidziane zostały rozwiązania ograniczające możliwość zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat. Liczba takich umów będzie mogła wynieść maksymalnie 2, na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy.
 • Socha przytoczyła prawidłowe statystyki z raportu wydanego przez GUS, jednak dotyczą one grupy wiekowej 25-34 (a nie 25-30), a ponadto opisują one rynek zatrudnienia w 2017 roku. Nie dysponujemy aktualniejszymi danymi, które przedstawiałyby obecną sytuację zawodową młodych Polek w grupie wiekowej 25-30 lat, więc wypowiedź oceniamy jako nieweryfikowalną.

Kontekst wypowiedzi

Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej, gościła 18 czerwca w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyła projektu Strategii Demograficznej 2040. Program ten ma na celu ograniczenie spadku dzietności i likwidację barier zniechęcających Polaków do zakładania rodzin. Jednym z celów strategii jest zwiększenie stabilności pracy.

Nowe rozwiązania mają obejmować ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy. Odnosząc się do drugiego z postulatów, Barbara Socha przywołała statystyki, zgodnie z którymi aż jedna trzecia kobiet w wieku 25-30 lat może liczyć jedynie na umowę na czas określony.

Strategia Demograficzna 2040 zakłada także wprowadzenie ochrony przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Zmiany mają objąć:

 • rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy),
 • wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka, w przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę,
 • wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Program przewiduje ponadto rozwiązania zwiększające elastyczność pracy. Wśród nich znalazły się:

 • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy) – wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem,
 • gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych,
 • gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Ile kobiet pracuje na czas określony?

Dane, o których mówiła Barbara Socha, pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, zatytułowanego „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”. Takie raporty są wydawane co dwa lata, jednak wersja z roku 2020 nie jest jeszcze dostępna. W publikacji odnajdujemy tabelę dotyczącą udziału pracujących na podstawie umowy na czas określony w ogólnej liczbie pracowników najemnych według płci i wieku. Dane pochodzą z czwartego kwartału 2017 roku, więc nie są one aktualne.

Praca na umowę na określony - struktura wiekowa

Zauważmy, że tabela nie obejmuje przywołanego przez Barbarę Sochę przedziału wiekowego 25-30 lat, ale 25-34 lata. Jednak zgodnie ze słowami pełnomocniczki rządu udział kobiet w tej grupie jest równy dokładnie 30 proc. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest mniejszy i wynosi około 25 proc.

Najwięcej osób zatrudnionych na umowę na czas określony jest w grupie wiekowej 15-24 lata. Odsetek kobiet jest również w tym przypadku większy niż wśród mężczyzn (65 proc. do 58 proc.). Wraz z wiekiem udział pracujących na podstawie umowy na czas określony w ogólnej liczbie pracowników spada. W przypadku kobiet w wieku 35-44 lata odsetek ten wynosi około 17 proc., a w przypadku mężczyzn – około 15 proc. W grupach 45-54 oraz 55-64 lata udział kobiet i mężczyzn jest bardzo zbliżony i stosunkowo niski – we wszystkich przedziałach wiekowych wynosi on około 11 proc.

Ponowny wzrost następuje wśród pracowników po 65 roku życia. W grupie tej ujawnia się również kolejna dysproporcja, jeśli chodzi o odsetek zatrudnionych na umowę na czas określony kobiet i mężczyzn. Wśród tych pierwszych wskaźnik sięga 20 proc. Natomiast mężczyźni po 65 roku życia, których forma zatrudnienia to umowa na czas określony, stanowią około 15 proc.

Zgodnie z danymi GUS w czwartym kwartale 2020 roku umowę na czas określony posiadało około 2,3 mln Polaków, a na czas określony – 10,7 mln. Ogółem pracę posiadało 16,5 mln osób, w tym 9,1 mln mężczyzn i 7,4 mln kobiet.

Według danych Eurostatu w czwartym kwartale 2020 roku odsetek kobiet w wieku 15-64 lata zatrudnionych na umowie tymczasowej wyniósł w Polsce 18,3 proc. (17 proc. dla mężczyzn). Wśród Polek po 25, a przed 54 rokiem życia wskaźnik ten był równy 16,8 proc. (15 proc. dla mężczyzn). Średnia dla 27 państw członkowskich Unii Europejskiej wyniosła dla kobiet odpowiednio: 14 proc. i 12,4 proc., a dla mężczyzn: 12,6 proc. i 10,5 proc.

Aktywność zawodowa Polek

Na tle państw Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce jest jednym z najniższych. Według danych Eurostatu w 2020 roku w naszym kraju aktywnych zawodowo było 65,7 proc. kobiet, co stanowi szósty najniższy wynik. Z roku na rok następuje jednak pod tym względem poprawa – jeszcze w 2012 roku wskaźnik zatrudnienia wśród Polek wynosił 57,5 proc. Wynik 60 proc. po raz pierwszy został przekroczony przez nasz kraj w 2015 roku (60,9 proc.).

Średni wskaźnik zatrudnienia kobiet w UE w 2020 roku wyniósł 66,8 proc. Najniższe wyniki odnotowały Grecja (51,8 proc.) i Włochy (52,7 proc.), natomiast najwyższe – Niemcy (76,9 proc.) i Szwecja (78,3 proc.). Dla porównania wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w 2020 roku wyniósł w Polsce 81,4 proc., przy średniej unijnej na poziomie 78,1 proc.

Z raportu „Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce”, wydanego w 2020 roku przed Instytut Badań Strukturalnych, możemy dowiedzieć się, że odsetek kobiet w wieku 25-49 lat deklarujących możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy z powodu obowiązków opiekuńczych jest w Polsce najniższy w UE. Największe utrudnienia w łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi to dla Polek długi czas pracy i jej wyczerpujący charakter. Ważne jest to, że łączenie pracy z życiem rodzinnym jest szczególnie trudne dla mieszkanek małych miast i obszarów wiejskich (rzadziej mają one możliwość elastycznego decydowania o czasie pracy – tylko 10 proc. kobiet z małych miast i 7 proc. z obszarów wiejskich, w porównaniu do 16 proc. z dużych miast)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!