Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy dostanie Polska Akademia Nauk?

Ile pieniędzy dostanie Polska Akademia Nauk?

Ile pieniędzy dostanie Polska Akademia Nauk?

Marcin Święcicki

Platforma Obywatelska

Mrożone są wydatki na Polską Akademię Nauk, która dostanie pięć razy mniej środków z dotacji z budżetu niż IPN.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to urząd państwowy o uprawnieniach badawczych, powołany ustawą z 18 grudnia 1998 r. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018, na IPN zostanie przeznaczone 397 149 000 zł z działów: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Działalność Polskiej Akademii Nauk jest uregulowana w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Akademia to państwowa instytucja naukowa, która służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Do zadań PAN należy w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
3) kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach;
4) formułowanie zasad etyki w nauce;
5) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce;
6) wykonywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia;
8) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
9) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
10) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
11) uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi;
12) zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018, na Polską Akademię Nauk zostanie przeznaczone 81 553 000 zł z działu Nauka.

Kwota przeznaczona na IPN z budżetu państwa będzie niemal pięć razy większa od kwoty przeznaczonej na PAN. Wypowiedź Marcina Święcickiego uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marcin Święcicki
Poseł PO

 

Mrożone są wydatki na Polską Akademię Nauk, która dostanie pięć razy mniej środków z dotacji z budżetu niż IPN.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!